วารสาร/บทความ

ความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของวัณโรคกระดูกสันหลังที่ได้รับการวินิจฉัยชัดเจน
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article วิริยา เชื้อลี | Jan 01, 2019
วัณโรคกระดูกสันหลังเป็นวัณโรคนอกปอดที่พบบ่อยที่สุด และมีผลทำให้เกิดความพิการตามมาได้ ดังนั้น การให้การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและให้การรักษาอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญในการป้องกันความพิการในระยะยาว ที่จะเกิดขึ้น...
อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุลีพร ศิริใจชิงกุล, จรัสศรี พิมภาสูง, สุรณัฐ เจริญศรี | Jul 01, 2018
วัณโรคเป็นปัญหาหลักทางสาธารณสุขของประเทศไทยและเป็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลชุมแพ จากข้อมูล เบื้องต้นของโรงพยาบาลชุมแพในปี พ.ศ. 2558-2559 อัตราความสำเร็จการรักษาของวัณโรคได้ลดลงจากร้อยละ 83.44 เป็นร้อยละ 78.82 และมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.46 เป็นร้อยละ 7.09...
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
วรวัฒน์ จำปาเงิน, วิภา รีชัยพิชิตกุล | Apr 01, 2018
ปัญหาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การรักษาวัณโรคได้ผลไม่ดี ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัย โลกได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
Webmaster | Apr 01, 2018
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018, การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส, ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง, ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วยโรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม ฯ
Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบ ทางเดินหายใจ
วิภา รีชัยพิชิตกุล | Apr 01, 2015
Sitafloxacin เป็นยาฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ ที่มี in vitro activity ต่อเชื้อค่อนข้างกว้างที่เป็นเชื้อก่อโรคในระบบ ทางเดินหายใจ ได้แก่เชื้อกรัมบวก กรัมลบ แบคทีเรียที่ไม่พึ่งออกซิเจน และ atypical pathogens จึงได้รับการยอมรับ ในการนำมาใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง
ความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของวัณโรคกระดูกสันหลังที่ได้รับการวินิจฉัยชัดเจน
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article วิริยา เชื้อลี* กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 34000 | Jan 01, 1753
ความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของวัณโรคกระดูกสันหลังที่ได้รับการวินิจฉัยชัดเจน วิริยา เชื้อลี* กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี 34000 บทคัดย่อ Background: วัณโรคกระดูกสันหลังเป็นวัณโรคนอกปอดที่พบบ่อยที่สุด และมีผลทำให้เกิดความพิการตามมาได้ ดังนั้นการให้การวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและให้การรักษาอย่างถูกต้องจึงมีความสำคัญในการป้องกันความพิการในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาของวัณโรคกระดูกสันหลังนั้นมีน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยวัณโรคกระดูกสันหลังในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ Methods: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาการแสดงทางคลินิกและภาพถ่ายทางรังสีวิทยากับการวินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคกระดูกสันหลัง ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 200 ราย โดยใช้สถิติ logistic regression Result: จากผู้ป่วยทั้งหมดจำนวน 200 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยชัดเจน (definite case) จำนวน 61 ราย และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไปได้ (probable case) จำนวน 139 ราย พบเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยประมาณ 63.9?13.2 ปี (range25-92) ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว (ร้อยละ 71.5) ผู้ป่วยร้อยละ 93.4 มาด้วยอาการปวดหลัง ร้อยละ 50.5 มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทไขสันหลัง ร้อยละ 79.5 มีระยะเวลาการดำเนินโรคน้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยพบกระดูกสันหลังที่มีความผิดปกติที่ระดับอกมากกว่าระดับเอว (ร้อยละ 50.0 และ 39.0 ตามลำดับ) และผู้ป่วยเพียงร้อยละ 19.5 มีการติดเชื้อวัณโรคในระบบอื่นร่วมด้วย ในการวิเคราะห์แบบ Multivariate logistic regression หลังจากควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ แล้ว พบว่าผู้ป่วยที่มีภาวะโรคร่วมมีโอกาสได้รับการวินิจฉัยแบบชัดเจนมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีโรคร่วมถึง 5 เท่า (Adjusted odds ratio (OR) 5.14, 95%CI (1.808-14.613), p-value 0.002) ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อวัณโรคในระบบอื่นเพิ่มโอกาสได้รับการวินิจฉัยชัดเจน 2 เท่าของกลุ่มที่ไม่มีการติดเชื้อในระบบอื่น (Adjusted OR 2.21, 95%CI(1.085-4.562), p-value 0.029) และการตรวจพบการยุบตัวของกระดูกสันหลังจากการตรวจทางรังสีวิทยา (plain film) เพิ่มโอกาสในการได้รับการวินิจฉัยชัดเจนเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า (Adjusted OR 3.67, 95%CI (1.687-8.021), p-value 0.001) Conclusions: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับวินิจฉัยวัณโรคกระดูกสันหลังชัดเจนได้แก่ การมีโรคร่วม การติดเชื้อวัณโรคในระบบอื่น และการตรวจทางรังสีวิทยา(Plain film)พบการยุบตัวของกระดูกสันหลัง ปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นเครื่องมือช่วยในการวินิจฉัยและการพิจารณาการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลังให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อไป คำสำคัญ วัณโรคกระดูกสันหลัง , วัณโรคข้อและกระดูก, วัณโรคนอกปอด * Division of Allergy-Immunology-Rheumatology Department of Medicine, Sunpasitthiprasong Hospital, Ubonrachathani

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ