วารสาร/บทความ

อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุลีพร ศิริใจชิงกุล, จรัสศรี พิมภาสูง, สุรณัฐ เจริญศรี | Jul 01, 2018
วัณโรคเป็นปัญหาหลักทางสาธารณสุขของประเทศไทยและเป็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลชุมแพ จากข้อมูล เบื้องต้นของโรงพยาบาลชุมแพในปี พ.ศ. 2558-2559 อัตราความสำเร็จการรักษาของวัณโรคได้ลดลงจากร้อยละ 83.44 เป็นร้อยละ 78.82 และมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.46 เป็นร้อยละ 7.09...
ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นพ. วทัญญู พาราพิบูลย์ นพ. พัชรพล ชูวงศ์โกมล พญ. ตรีชฏา จำรัสพันธุ์ | Jan 01, 1753
บทนำ การใส่สายล้างไตช่องท้องเป็นขั้นตอนแรกของการล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือศึกษาผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน วิธีการศึกษา ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่จำเป็นต้องล้างไตช่องท้องในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระหว่างพฤษภาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 เข้าร่วมการศึกษา การใส่สายล้างไตแบบอ่อนใช้วิธีข้างเตียงโดยอายุรแพทย์โรคไต การล้างไตใส่น้ำยาล้างไต 1.5 ลิตรในช่องท้อง เปลี่ยนน้ำยาแบบทำเอง ผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการวางสายล้างไตช่องท้องถูกรวบรวมและรายงาน ผลลัพธ์ ผู้ป่วย 80 รายถูกใส่สายล้างไตช่องท้อง อายุและน้ำหนักเฉลี่ยของผู้ป่วย คือ 59 ปีและ 60 กิโลกรัม ระยะเวลาที่ล้างไตช่องท้องเฉลี่ย 4.5 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤต (ร้อยละ 70 ความดันไม่คงที่ ร้อยละ 86 มีระบบหายใจล้มเหลว) คะแนนเฉลี่ย APACHEII คือ 26.2 อัตราการใส่สายล้างไตช่องท้องสำเร็จร้อยละ 96.2 ( ผู้ป่วย 1 ราย เกิดอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะ ผู้ป่วย 2 ราย มีปัญหาน้ำยาล้างไตไหลไม่ออก) อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับสายล้างไต ร้อยละ 10.6 (ทั้งหมด 8รายใน75ราย คือ 3ราย น้ำยาล้างไตไหลไม่ออก 3 รายมีการรั่วของน้ำยาล้างไต และ 2 รายมีเลือดออก) อย่างไรก็ตามมีอัตราการเกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับสายล้างไตในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน เพียงร้อยละ 1.3 (มีผู้ป่วยเพียง 1 ราย เปลี่ยนจากการล้างไตช่องท้องเป็นการฟอกเลือด) อัตราการติดเชื้อช่องท้อง ร้อยละ 12 สรุป การใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันมีความปลอดภัยและอัตราสำเร็จสูง อายุรแพทย์โรคไตสามารถใส่สายล้างไตช่องท้องได้เองโดยวิธีข้างเตียง

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ