วารสาร/บทความ

การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุติเดช ตาบ-องครักษ์, วทัญญู พาราพิบูลย์ | Oct 01, 2019
การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบไม่ได้วางแผนมีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เกิดผลลัพธ์การรักษาไม่ดี ดังนั้นจึงมีการจัด ตั้งคลินิกวางแผนล้างไตแบบเบ็ดเสร็จโดยทีมสหวิชาชีพขึ้นเพื่อป้องกัน...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 4
Webmaster | Oct 01, 2019
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต, การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, Nail Changes in Systemic Diseases, Planned Peritoneal Dialysis Initiation with Planed Dialysis Clinic: Experience from a Tertiary Care Hospital
ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article วทัญญู พาราพิบูลย์, พัชรพล ชูวงศ์โกมล, ตรีชฏา จำรัสพันธุ์ | Oct 01, 2018
การใส่สายล้างไตช่องท้องเป็นขั้นตอนแรกของการล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของ การศึกษาคือศึกษาผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน...
Abnormal Radiographic Findings in End-Stage Renal Disease Patient
กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jul 01, 2016
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 62 ปี เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย (end-stage renal disease, ESRD) จากโรค เบาหวาน และได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการล้างไตทาง ช่องท้อง (peritoneal dialysis, PD) มานาน 5 ปี...
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
ชิงชิง ฟูเจริญ, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, ศิรภพ สุวรรณโรจน์, รัตนวดี ณ นคร | Jul 01, 2016
ผิวหนังเป็นลักษณะทางคลินิกเด่นของโรคหนังแข็ง พยาธิสภาพที่ไตโดยเฉพาะภาวะไตวิกฤต เป็น พยาธิสภาพของอวัยวะภายในที่พบในโรคหนังแข็งที่มีความรุนแรงสูงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต...
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการล้างไต ทางช่องท้อง
Webmaster | Oct 01, 2015
การล้างไตทางช่องท้องเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพ ไม่คงที่และมีอัตราการตายสูง อย่างไรก็ตาม...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ