วารสาร/บทความ

โรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article พีระวัฒน์ ศรีงาม, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2018
การปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สองรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต...
Acantosis Nigricans ที่เกิดจากกลุ่มอาการ Paraneoplastic Syndrome ของมะเร็งกระเพาะอาหาร: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ภาสุ หาญตระกูล, เจริญ ชุณหกาญจน์, นราชัย จุฬานนท์ สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช | Jan 01, 1753
Acanthosis nigricans เป็นอาการแสดงทางผิวหนังและเยื่อบุของร่างกายที่ผิวหนังมีลักษณะหนาตัวขึ้นเป็นปื้นสีดำตามตำแหน่งต่างๆของร่างกาย สามารถพบได้โดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจในภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อเช่น โรคเบาหวานโรคอ้วน โรคติดต่อทางพันธุกรรม โรคมะเร็ง โดยโรคมะเร็งที่พบว่าเกี่ยวข้องกับ acanthosis nigricans มากที่สุด คือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ลักษณะทางผิวหนังที่จะทำให้นึกถึง malignant acanthosis nigricans คือมีการเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายของอาการทางผิวหนังอย่างรวดเร็ว หรือตรวจพบมี Tripe palms หรือ sign of Leser-Tr?lat ร่วมด้วย ผู้เขียนได้เสนอรายงาน ผู้ป่วยหญิง อายุ 42 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการผื่นคันและปวดท้องเรื้อรัง จากการตรวจร่างกายพบลักษณะของ acanthosis nigricans และ Tripe palms ซึ่งค่อนข้างจำเพาะต่อโรคมะเร็ง ผู้ป่วยได้รับการสืบค้นพบว่ามีมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วย ผู้ป่วยได้รับการรักษาโรคมะเร็งปฐมภูมิด้วยยาเคมีบำบัด รอยโรคที่ผิวหนังยุบตัวลงหลังจากการรักษา

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ