วารสาร/บทความ

การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา Colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด
วทัญญู พาราพิบูลย์ | Sep 11, 2018
บทนำ Colistin ถูกใช้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาแนวปฏิบัติติดตามการใช้ยาขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา Colistin วิธีการศึกษา เทียบช่วงก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติ ในผู้ป่วยที่ได้ Colistin ทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วยอายุรกรรม รพ.มหาราชนครราชสีมาช่วง 18 เดือน เก็บข้อมูลการเกิดพิษต่อไต การล้างไต ความเหมาะสมในการปรับขนาดยาตามการทำงานไต และการติดตามค่าการทำงานไตระหว่างได้รับยา เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยา ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 453 ราย แบ่งเป็นช่วงก่อน 248 ราย ช่วงหลัง 205 ราย ช่วงก่อนพบการเกิดพิษต่อไต การล้างไต ร้อยละ 41.5 และ 16.6 เปรียบเทียบกับช่วงหลัง พบลดลงเหลือร้อยละ 31.2 และ 4.4 ตามลำดับการใช้แนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อไตและการล้างไตลงได้คิดเป็นความเสี่ยงสัมพันธ์ 0.75 (95%CI 0.58 – 0.96) และ 0.26 (95%CI 0.13 – 0.53) ความเหมาะสมของการปรับขนาดยาตามการทำงานไต และการติดตามค่าการทำงานไตระหว่างได้ยาสูงขึ้นหลังใช้แนวทางปฏิบัติ สรุป แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด ลดการเกิดพิษต่อไต และการล้างไตในผู้ป่วยที่ได้ยา Colistin
อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ชุลีพร ศิริใจชิงกุล, จรัสศรี พิมภาสูง, สุรณัฐ เจริญศรี | Jul 01, 2018
วัณโรคเป็นปัญหาหลักทางสาธารณสุขของประเทศไทยและเป็นปัญหาหลักของโรงพยาบาลชุมแพ จากข้อมูล เบื้องต้นของโรงพยาบาลชุมแพในปี พ.ศ. 2558-2559 อัตราความสำเร็จการรักษาของวัณโรคได้ลดลงจากร้อยละ 83.44 เป็นร้อยละ 78.82 และมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.46 เป็นร้อยละ 7.09...
การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด
วทัญญู พาราพิบูลย์, เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์, ชานนท์ งามถิ่น, กนกวรรณ พรหมพันใจ | Jan 01, 2018
Colistin ถูกใช้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาแนวปฏิบัติติดตามการใช้ยาขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา colistin...
ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พญ. มนสิชา นนทคุปต์ พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง พญ.แพรว โคตรุฉิน นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน | Jan 01, 2017
ตะขาบสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน พิษตะขาบมักก่อให้เกิด อาการเฉพาะที่ และยังสามารถทำให้เกิดอาการตามระบบอื่นๆ โดยในประเทศไทยมีรายงานพบอาการแพ้รุนแรงและ มีรายงานการเสียชีวิต...
แนวเวชปฏิบัติทางคลินิกล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article พญ.แพรว โคตรุฉิน | Jan 01, 1753
ภาวะความดันโลหิตสูงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายที่ยืนยันว่าการลดความดันโลหิตสัมพันธ์กับการลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและอัตราการตาย แต่ยังพบว่าอัตราการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายนั้นต่ำว่าร้อยละ 50 ในประเทศที่พัฒนาแล้วและต่ำกว่านั้นในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้พัฒนาแนวเวชปฏิบัติทางคลินิกเพื่อให้เกิดความตระหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและสร้างมาตรฐานในการรักษาให้สอดคล้องกันทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและลดอัตราการตายจากภาวะความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามข้อแนะนำจากแนวเวชปฏิบัติทางคลินิกเหล่านี้ได้มาจากข้อมูลการศึกษาเชิงสำรวจ และการศึกษาเชิงทดลองในหลายกลุ่มประชากรทำให้เกิดความแตกต่างกันของคำแนะนำซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องทราบเพื่อนำไปปรับใช้ในทางคลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด คำสำคัญ แนวเวชปฏิบัติทางคลินิก ความดันโลหิตสูง ความดันหลอดเลือดแดงสูง

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ