วารสาร/บทความ

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances ประภัสสร อัศวโสตถิ์ | Oct 01, 2018
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ มีการตกผลึกเกลือยูเรตในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 4
Webmaster | Oct 01, 2018
ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์,ภาวะอะไดนามิกโบนดิซิสในโรคไตเรื้อรัง,แนวเวชปฏิบัติทางคลินิกล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ...
Lesinurad ยาขับเกลือยูเรตออกทางปัสสาวะชนิดใหม่สำหรับโรคเกาต์
สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jan 01, 2018
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบซึ่งเกิดจากการสะสมของผลึกเกลือยูเรตภายในข้อ การอักเสบนี้สามารถทำให้เกิดความ วิกลรูปของข้อได้ การรักษาที่สำคัญคือการใช้ยาลดระดับเกลือยูเรตเพื่อคงระดับเกลือยูเรตในเลือดให้ต่่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
Webmaster | Jan 01, 2018
Lesinurad ยาขับเกลือยูเรตออกทางปัสสาวะชนิดใหม่สำหรับโรคเกาต์, ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง, การตายดี วิถีที่เลือกได้ ฯ
เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์
สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2016
เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัยให้มากขึ้นกว่า เดิม และมีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การวินิจฉัย โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญคือ...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
- | Jul 01, 2016
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor (HIF) Stabilizer, เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์, โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง, ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มี ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯ

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ