วารสาร/บทความ

ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง
กฤต โกวิทางกูล, โสภณ ดำรงสุกิจ, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2018
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ...
การพัฒนาสารละลายก่อฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดแก่นฝาง
ฐิติภูมิ เพ็งชัย | Jan 01, 1753
โครงการวิจัยพิเศษครั้งนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สารละลายก่อฟิล์มต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดแก่นฝาง โดยแก่นฝางมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพดี โดยมีสารสำคัญ คือ 4-O-methylsappsanol, protosappsanin A, brazilin และcaesalpin J ที่สกัดได้จากส่วนแก่นหรือเนื้อไม้ของต้นฝาง ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำสารสกัดจากแก่นฝางมาพัฒนาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่พัฒนามาจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการต้านเชื้อแบคทีเรียโดยพัฒนาตำรับในรูปแบบสารละลายก่อฟิล์ม ซึ่งผู้วิจัยมีความมุ่งหมายในการพัฒนาตำรับรูปแบบดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกของการประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตำรับเริ่มจากการสกัดสารสำคัญจากแก่นฝางโดยวิธีการหมักผงแก่นฝางด้วยเอทานอลแล้วนำสารสกัดที่ได้ไประเหยด้วยเครื่องระเหยสารแบบหมุนจนได้สารสกัดแก่นฝางเพื่อนำมาใช้เป็นสารสำคัญในตำรับต่อไป จากนั้นพัฒนาสารละลายก่อฟิล์มโดยใช้ไคโตซานกุ้งซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติเป็นสารก่อฟิล์มและใช้ กรดแลคติก โพรไพลีนไกลคอล เบนซาลโคเนี่ยมคลอไรด์ และเอทานอล เป็นสารช่วยในตำรับ จากการทดลองพบว่าสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดประกอบด้วย ผงไคโตซานกุ้ง 3% w/w, กรดแลคติก 2.5% w/w, โพรไพลีนไกลคอล 1% w/w, เบนซาลโคเนี่ยมคลอไรด์ 0.05% w/w, เอทานอล 10% v/w, และสารสกัดแก่นฝาง 1% w/w ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน น่าใช้ และเมื่อทาลงบนผิวสามารถเกิดแผ่นฟิล์มบาง ๆ เคลือบที่บริเวณผิวหนังได้ดี จากนั้นนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบความคงสภาพในสภาวะต่าง ๆ ได้แก่ ที่อุณหภูมิคงที่ ณ อุณหภูมิห้อง และทดสอบภายใต้สภาวะเร่ง (4 – 8 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง สลับกับ 45 องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมง) ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์มีความคงสภาพเมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนั้นเมื่อได้ทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยใช้วิธี well agar diffusion method ผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และจากการประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครจำนวน 40 คน พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจในด้าน สี กลิ่น ความเนียน การกระจายตัวบนผิว ลักษณะของฟิล์มเมื่อทาผิว และความพึงพอใจโดยรวมหลังการใช้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ