วารสาร/บทความ

ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี
นิพนธ์ต้นฉบับ นพวรรณ วิภาตกุล, สุนทร ชินประสาทศักดิ์ | Oct 01, 2016
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรักษา อตรัาและปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกดิ ภาวะแทรกซ้อน ทางโลหิตวิทยาจากการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย Peg interfoeron (Peg IFN) ร่วมกับ ribavirin ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา...
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
นิพนธ์ต้นฉบับ ชิงชิง ฟูเจริญ, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, ศิรภพ สุวรรณโรจน์, รัตนวดี ณ นคร | Jul 01, 2016
ผิวหนังเป็นลักษณะทางคลินิกเด่นของโรคหนังแข็ง พยาธิสภาพที่ไตโดยเฉพาะภาวะไตวิกฤต เป็น พยาธิสภาพของอวัยวะภายในที่พบในโรคหนังแข็งที่มีความรุนแรงสูงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต...
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor Stabilizer
กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jul 01, 2016
ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทุพพลภาพ รวมถึงอัตราตายที่สูงขึ้น การรักษาหลักที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ การให้ยา กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและธาตุเหล็กเสริม...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วิชาการ - | Jul 01, 2016
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor (HIF) Stabilizer, เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์, โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง, ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มี ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯ
ภาวะเลือดออกหลายอวัยวะในผู้ป่วยเพศหญิงอายุน้อย
รายงานผู้ป่วย เอื้อมแข สุขประเสริฐ, นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์, มัญชุมาส มัญจาวงษ์ | Oct 01, 2015
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยอาการปวดศีรษะเรื้อรังมากขึ้น และมีอาการซึมลง ตรวจร่างกายพบว่า มีผู้ป่วย ไม่รู้สึกตัว ร่วมกับพบภาวะซีด...
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล | Jan 01, 1753
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การติดเชื้อ โรคไตวายเรื้อรัง โรคมะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันตนเอง เป็นต้น การวินิจฉัยทำโดยการซักประวัติหาโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องวินิจฉัยแยกภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กซึ่งอาจพบร่วมกันได้ ปัจจุบันการรักษาหลักคือ รักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมกับการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง การรักษาใหม่ยังอยู่ระหว่างการทำวิจัยทางคลินิก

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ