วารสาร/บทความ

ยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitor และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Jan 01, 2019
การพัฒนาและผลิตยากลุ่ม immune checkpoint inhibitor (ICI) นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่ในการ รักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันยา ICI ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเนื่องจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1-3 ผลการ รักษาโรคดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีบำบัด...
การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพรว โคตรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ปริวัฒน์ ภู่เงิน, ลัดดาวัลย์ ภักดีราช | Mar 14, 2017
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือสัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับ Trigger tool of Institute of Healthcare Improvement (IHI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการกลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมายมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย...
สารเสริมชีวนะ
วีระเดช พิศประเสริฐ | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะคือจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะของมนุษย์ เมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ ปัจจุบันมี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งมีส่วนผสมของสารเสริมชีวนะ อาทิ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการศึกษาแสดงถึง...
Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบ ทางเดินหายใจ
วิภา รีชัยพิชิตกุล | Apr 01, 2015
Sitafloxacin เป็นยาฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ ที่มี in vitro activity ต่อเชื้อค่อนข้างกว้างที่เป็นเชื้อก่อโรคในระบบ ทางเดินหายใจ ได้แก่เชื้อกรัมบวก กรัมลบ แบคทีเรียที่ไม่พึ่งออกซิเจน และ atypical pathogens จึงได้รับการยอมรับ ในการนำมาใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ