วารสาร/บทความ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดโดยวัดจากเครื่อง In-Check Dial® กับค่าคะแนน mMRC (Modified British Medical Research Council) และ CAT (COPD Assessment Test) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ไพลิน รัตนวัฒน์กุล(1), ธนัชนันท์ ทดทะศรี(2), อภิชาติ โซ่เงิน(3), วัชรา บุญสวัสดิ์(1), วิภา รีชัยพิชิตกุล(1) | Oct 01, 2017
Dry Powder Inhaler (DPI) เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์ยาสูดที่ใช้ในการรักษาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นกับอัตราเร็วสูงสุดในการสูด (peak inspiratory flow) ของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสูงอายุมัก จะมีความสามารถในสูดไม่เพียงพอ...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
Webmaster | Oct 01, 2017
ยาเบาหวานชนิดใหม่และผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด, สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดตํ่า, Tonsawanบทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน ฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดโดยวัดจากเครื่อง In-Check Dial? กับค่าคะแนน mMRC (Modified British Medical Research Council) และ CAT (COPD Assessment Test) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ไพลิน รัตนวัฒน์กุล1, ธนัชนันท์ ทดทะศรี2, อภิชาติ โซ่เงิน3, วัชรา บุญสวัสดิ์1, วิภา รีชัยพิชิตกุล1 | Jan 01, 1753
Dry Powder Inhaler (DPI) ยาชนิดสูดเป็นหนึ่งรูปแบบของในยาที่ใช้ในการรักษาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นกับอัตราเร็วสูงสุดในการสูด (peak inspiratory flow) ของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสูงอายุมักจะมีความสามารถในสูดไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้องรังว่าสัมพันธ์กับคะแนนความเหนื่อยและค่าคะแนนสถานะสุขภาพหรือไม่โดยใช้แบบประเมิน mMRC (Modified British Medical Research Council) และแบบประเมิน CAT (COPD Assessment Test)

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ