วารสาร/บทความ

ภาวะตับอักเสบในผู้ป่วยอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา
นิพนธ์ต้นฉบับ แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์, นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์, รศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ, รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร | Apr 01, 2018
รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยน้ำหนักลด 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยเริ่มสนใจเรื่องรูปร่าง และพยายามลดน้ำหนักมา 6 ปี โดยการออกกำลังกาย จำกัดอาหาร...
ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วย โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม
นิพนธ์ต้นฉบับ กิตติกร ดวงกำ(1), ทวี ศิริวงศ์(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Apr 01, 2018
โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม (IgM nepropathy; IgMN) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่เป็น primary nephrotic syndrome (PNS) เนื่องจากการศึกษา IgMN ยังมีค่อนข้างน้อยทั้งในแง่อาการทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้...
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล | Apr 01, 2018
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การติดเชื้อ โรคไต วายเรื้อรัง...
การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส
บทความฟื้นฟูวิชาการ เอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Apr 01, 2018
โรคไตเมมบรานัสเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคไตเนโฟรติกในวัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนชื่อฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์โพโดไซต์...
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วรวัฒน์ จำปาเงิน, วิภา รีชัยพิชิตกุล | Apr 01, 2018
ปัญหาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การรักษาวัณโรคได้ผลไม่ดี ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัย โลกได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
Webmaster | Apr 01, 2018
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018, การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส, ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง, ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วยโรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม ฯ

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ