วารสาร/บทความ

โรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article พีระวัฒน์ ศรีงาม, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2018
การปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สองรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต...
การวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Jan 01, 1753
อุบัติการณ์โรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกวัยทั่วโลกและคาดการณ์ว่าความชุกของโรคอาจมากกว่าร้อยละ 40 ในอีก 10 ปีข้างหน้า โรคอ้วนทำให้เกิดความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนในระบบต่าง ๆ หลายประการถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกโรคที่ทุกคนควรตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ ไตถือเป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นทั้งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังและเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินโรคทำให้การทำงานไตเสื่อมจนเข้าสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย พบว่าโรคทางไตที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนมีหลายประการ เช่น โรคไตอักเสบ โรคนิ่ว โรคมะเร็งไต และโรคไตเรื้อรังที่เกิดจากกลุ่มอาการทางเมแทบอลิซึมโดยเฉพาะโรคเบาหวาน เป็นต้น การศึกษาพบความชุกของโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาถึง 10 เท่า ทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์พบผู้ป่วยโรคนี้ทั้งในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นในบทความนี้จึงทบทวนความรู้ของโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนที่มีในปัจจุบันโดยจะกล่าวถึงกลไกพยาธิกำเนิด อาการและอาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัยและผลทางพยาธิวิทยารวมทั้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ