วารสาร/บทความ

การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article กมลรัตน์ บัญญัตินพรัตน์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Jan 01, 1753
ภูมิหลัง: ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีโรคร่วมหลายโรค จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับยาหลายขนาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ประโยชน์จากการใช้ยาลดลง และสัมพันธ์กับการเกิดผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่ดีหลายประการ วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินระดับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุ และปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความร่วมมือในการใช้ยา วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังที่รับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวงวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2562 ทีมผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยตามแบบสอบถาม ซึ่งเก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการใช้ยา และใช้แบบสอบถาม Morisky Medication Adherence Scale 8 (MMAS 8)ในการประเมินความร่วมมือในการใช้ยา ผลการศึกษา : ผู้ป่วยเข้าการศึกษาทั้งหมด 130 คน คะแนนความร่วมมือในการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐาน 7) ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูงได้แก่ สถานภาพสมรสโสด/หม้าย/หย่าร้าง (adjusted odds ratio(AOR) 2.6) ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด/โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (AOR 10.1) ระยะเวลาในการใช้ยา 1-5 ปี และ 10 ปี (AOR 7.8 และ 10.1 ตามลำดับ) การใช้ยา 1-2 ครั้งต่อวัน (AOR 4.2) และผู้ที่มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ (AOR 5.7) ส่วนผู้ที่เคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาพบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (AOR 0.2) สรุป : ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนมีระดับความร่วมมือในการใช้ยาปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ สถานภาพสมรส โรคประจำตัว ระยะเวลาที่ใช้ยา ความถี่ในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ ความสม่ำเสมอในการมาติดตามการรักษา

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ