วารสาร/บทความ

ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances ประภัสสร อัศวโสตถิ์ | Oct 01, 2018
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ มีการตกผลึกเกลือยูเรตในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น...
ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี
นพวรรณ วิภาตกุล, สุนทร ชินประสาทศักดิ์ | Oct 01, 2016
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรักษา อตรัาและปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกดิ ภาวะแทรกซ้อน ทางโลหิตวิทยาจากการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย Peg interfoeron (Peg IFN) ร่วมกับ ribavirin ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา...
โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา
วันทิน ศรีเบญจลักษณ์, อธิบดี มีสิงห์ | Oct 01, 2016
โรคติดเชื้อราแคนดิดาชนิดบุกรุกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำและผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากมีอัตราตายสูง...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
- | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะ,โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา,การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป,ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี ฯ
ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ศุภวัฒนา ผาพันธ์ | Apr 01, 2016
โรคหืดจัดเป็นโรคที่พบบ่อยประเทศไทย แต่ปรากฏว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้า ห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่งว่าการรักษาโรคหืดในสถานบริการในประเทศไทยยังห่างไกล มาตรฐาน...
ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลม ประเภท LAMA ชนิดสูดพ่นสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วัชรา บุญสวัสดิ์ | Jan 01, 2016
แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามควสมเข้าใจข้าใจที่เพิ่มมาก ขึ้น โดยเนื้อหาหลักในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงบทบาทของยาขยายหลอดลมประเภท long-acting muscarinic antagonists (LAMA) ชนิดใหม่...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ