วารสาร/บทความ

ภาวะไตวายเฉียบพลันแบบที่ไม่มีปัสสาวะในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, พิมลรัตน์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์, ธีราภรณ์ สัตยมุข, ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ | Jul 01, 2018
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น โรคประจำตัว acute myeloid leukemia with myeloid sarcoma at left orbit ได้รับการวินิจฉัยเมื่อ 3 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล...
Acid-Base and Electrolyte Teaching Case Gitelman Syndrome of Paraneoplastic Origin
กวิน ตั้งวรพงศ์ชัย และคณะ | Jan 01, 2015
ความผิดปกติของเกลือแร่ที่ พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคมะเร็งมีทั้งที่เกิดจากตัวโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นและภาวะแทรกซ้อนจากยาเคมีบำบัดที่ใช้ในการรักษา เช่น hyponatremia จากภาวะ syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion (SIADH), hypokalemia จากการ...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ