วารสาร/บทความ

ภาวะตับอักเสบในผู้ป่วยอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา
นิพนธ์ต้นฉบับ แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์, นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์, รศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ, รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร | Apr 01, 2018
รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยน้ำหนักลด 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยเริ่มสนใจเรื่องรูปร่าง และพยายามลดน้ำหนักมา 6 ปี โดยการออกกำลังกาย จำกัดอาหาร...
ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วย โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม
นิพนธ์ต้นฉบับ กิตติกร ดวงกำ(1), ทวี ศิริวงศ์(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Apr 01, 2018
โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม (IgM nepropathy; IgMN) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่เป็น primary nephrotic syndrome (PNS) เนื่องจากการศึกษา IgMN ยังมีค่อนข้างน้อยทั้งในแง่อาการทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้...
โรค linear IgA bullous dermatosis ที่เกิดจากยา vancomycin:รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, เจริญ ชุญหกาญจน์, สิทธิชัย คุณะวัฒนกุล, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2018
Linear IgA bullous dermatosis (LABD) เป็นโรคตุ่มน้ำที่มีความผิดปกติต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองที่พบได้น้อย สามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเกิดจากยา...
การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด
นิพนธ์ต้นฉบับ วทัญญู พาราพิบูลย์, เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์, ชานนท์ งามถิ่น, กนกวรรณ พรหมพันใจ | Jan 01, 2018
Colistin ถูกใช้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาแนวปฏิบัติติดตามการใช้ยาขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา colistin...
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดโดยวัดจากเครื่อง In-Check Dial® กับค่าคะแนน mMRC (Modified British Medical Research Council) และ CAT (COPD Assessment Test) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นิพนธ์ต้นฉบับ ไพลิน รัตนวัฒน์กุล(1), ธนัชนันท์ ทดทะศรี(2), อภิชาติ โซ่เงิน(3), วัชรา บุญสวัสดิ์(1), วิภา รีชัยพิชิตกุล(1) | Oct 01, 2017
Dry Powder Inhaler (DPI) เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์ยาสูดที่ใช้ในการรักษาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นกับอัตราเร็วสูงสุดในการสูด (peak inspiratory flow) ของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสูงอายุมัก จะมีความสามารถในสูดไม่เพียงพอ...
ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
นิพนธ์ต้นฉบับ สุดฤทัย รัตนโอภาส | Oct 01, 2017
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จำนวน 32 คน...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ