วารสาร/บทความ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นิพนธ์ต้นฉบับ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์(1), กมลพร มากภิรมย์(2), สุดฤทัย รัตนโอภาส(3) | Apr 01, 2017
การเกิดภาวะกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจมีผลจากปัจจัยหลายอย่าง การประเมินปัจจัยเหล่านี้ ได้จะทำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม...
การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
นิพนธ์ต้นฉบับ แพรว โคตรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ปริวัฒน์ ภู่เงิน, ลัดดาวัลย์ ภักดีราช | Mar 14, 2017
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือสัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับ Trigger tool of Institute of Healthcare Improvement (IHI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการกลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมายมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย...
ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นิพนธ์ต้นฉบับ พญ. มนสิชา นนทคุปต์ พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง พญ.แพรว โคตรุฉิน นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน | Jan 01, 2017
ตะขาบสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน พิษตะขาบมักก่อให้เกิด อาการเฉพาะที่ และยังสามารถทำให้เกิดอาการตามระบบอื่นๆ โดยในประเทศไทยมีรายงานพบอาการแพ้รุนแรงและ มีรายงานการเสียชีวิต...
สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
นิพนธ์ต้นฉบับ กนกศรี อัศวสันติ(1), ดุจดาว สหัสทัศน์(2) | Oct 01, 2016
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตเฉียบพลันเป็นอาการแสดงที่พบบ่อยของ โรคหัวใจ การศึกษาแบบย้อนหลังนี้ทำการทบทวนสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย...
ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี
นิพนธ์ต้นฉบับ นพวรรณ วิภาตกุล, สุนทร ชินประสาทศักดิ์ | Oct 01, 2016
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรักษา อตรัาและปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกดิ ภาวะแทรกซ้อน ทางโลหิตวิทยาจากการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย Peg interfoeron (Peg IFN) ร่วมกับ ribavirin ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา...
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
นิพนธ์ต้นฉบับ ชิงชิง ฟูเจริญ, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, ศิรภพ สุวรรณโรจน์, รัตนวดี ณ นคร | Jul 01, 2016
ผิวหนังเป็นลักษณะทางคลินิกเด่นของโรคหนังแข็ง พยาธิสภาพที่ไตโดยเฉพาะภาวะไตวิกฤต เป็น พยาธิสภาพของอวัยวะภายในที่พบในโรคหนังแข็งที่มีความรุนแรงสูงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ