วารสาร/บทความ

วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วรวัฒน์ จำปาเงิน, วิภา รีชัยพิชิตกุล | Apr 01, 2018
ปัญหาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การรักษาวัณโรคได้ผลไม่ดี ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัย โลกได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด...
Lesinurad ยาขับเกลือยูเรตออกทางปัสสาวะชนิดใหม่สำหรับโรคเกาต์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jan 01, 2018
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบซึ่งเกิดจากการสะสมของผลึกเกลือยูเรตภายในข้อ การอักเสบนี้สามารถทำให้เกิดความ วิกลรูปของข้อได้ การรักษาที่สำคัญคือการใช้ยาลดระดับเกลือยูเรตเพื่อคงระดับเกลือยูเรตในเลือดให้ต่่ำกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด...
ยาเบาหวานชนิดใหม่และผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ สุรณัฐ เจริญศรี | Oct 01, 2017
สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ข้อมูลจากการศึกษาโดย การควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวดรวมถึงข้อมูลการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในอดีตกลับไม่พบหลักฐานสนับสนุน ว่าสามารถช่วยลดอัตราตาย...
ยาลดระดับน้ำตาลกลุ่ม SGLT2 inhibitors กับโรคหัวใจล้มเหลว: ทิศทางในอนาคต
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชัย เส้นทอง | Sep 17, 2017
ยากลุ่ม sodium glucose co-transporter type 2 (SGLT2) inhibitors เป็นยาลดระดับน้ำตาลกลุ่มใหม่ โดยการศึกษา EMPA-REG OUTCOME พบว่าสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจล้มเหลวลงได้ร้อยละ 35...
สาเหตุของภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), วีระเดช พิศประเสริฐ(2) | Jul 01, 2017
ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานเกิดจากความผิดปกติทางด้านเมแทบอลิซึมและสารอาหารในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งมี ความสัมพันธ์กับอัตราป่วยและอัตราตายที่สูงขึ้น ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 เป็นต้น...
ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2017
การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor (EGFR)...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ