วารสาร/บทความ

การตายดี วิถีที่เลือกได้
บทความฟื้นฟูวิชาการ มัญชุมาส มัญจาวงษ์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Jan 01, 2018
ถึงแม้ว่าการตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนปรารถนาที่จะตายโดยปราศจาก ความทุกข์ทรมาน และ ตายดี ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล เนื่องจากความหมายของ การตายดี...
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ กฤต โกวิทางกูล, โสภณ ดำรงสุกิจ, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2018
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ...
การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน
บทความฟื้นฟูวิชาการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Oct 01, 2017
ความชุกของโรคไตจากเบาหวานยังคงสูงขึ้นมานานหลายทศวรรษและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายทั่วโลก นอกจากนี้โรคไตจากเบาหวานยังมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด...
สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ
บทความฟื้นฟูวิชาการ พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Oct 01, 2017
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในเซลล์ สมดุลของฟอสฟอรัสในร่างกายขึ้น กับปัจจัย 3 ส่วน ได้แก่ การบริโภคและการดูดซึมที่ระบบทางเดินอาหาร...
มิกซีดีมาโคมา
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุรณัฐ เจริญศรี | Apr 01, 2017
มิกซีดีมาโคมาคือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ