วารสาร/บทความ

การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน
บทความฟื้นฟูวิชาการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Oct 01, 2017
ความชุกของโรคไตจากเบาหวานยังคงสูงขึ้นมานานหลายทศวรรษและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายทั่วโลก นอกจากนี้โรคไตจากเบาหวานยังมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด...
สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ
บทความฟื้นฟูวิชาการ พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Oct 01, 2017
ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในเซลล์ สมดุลของฟอสฟอรัสในร่างกายขึ้น กับปัจจัย 3 ส่วน ได้แก่ การบริโภคและการดูดซึมที่ระบบทางเดินอาหาร...
มิกซีดีมาโคมา
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุรณัฐ เจริญศรี | Apr 01, 2017
มิกซีดีมาโคมาคือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง...
การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Apr 01, 2017
ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคหนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้เฉพาะส่วน หรือพบกระจายทั่วตัว...
ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, เจริญ ชุณหกาญจน์, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2017
ผื่นแพ้ยาเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล กลไกการเกิดผื่นแพ้ยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ชนิดที่ผ่านทางอิมมูนและไม่ผ่านทางอิมมูน...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ