วารสาร/บทความ

ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล | Apr 01, 2018
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การติดเชื้อ โรคไต วายเรื้อรัง...
การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส
บทความฟื้นฟูวิชาการ เอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Apr 01, 2018
โรคไตเมมบรานัสเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคไตเนโฟรติกในวัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนชื่อฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์โพโดไซต์...
การตายดี วิถีที่เลือกได้
บทความฟื้นฟูวิชาการ มัญชุมาส มัญจาวงษ์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Jan 01, 2018
ถึงแม้ว่าการตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนปรารถนาที่จะตายโดยปราศจาก ความทุกข์ทรมาน และ ตายดี ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล เนื่องจากความหมายของ การตายดี...
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ กฤต โกวิทางกูล, โสภณ ดำรงสุกิจ, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2018
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ...
การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Oct 01, 2017
การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย...
บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน
บทความฟื้นฟูวิชาการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Oct 01, 2017
ความชุกของโรคไตจากเบาหวานยังคงสูงขึ้นมานานหลายทศวรรษและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายทั่วโลก นอกจากนี้โรคไตจากเบาหวานยังมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ