วารสาร/บทความ

ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, มัญชุมาส มัญจาวงษ์ | Jan 01, 2020
ภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างภาวะหลงลืมตามวัยและภาวะสมองเสื่อม ความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะนี้พบมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น...
ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article อัญมณี ลาภมาก, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2020
ความผิดปกติของไตและอิเล็กโทรไลต์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยารักษามะเร็งหลายชนิดทั้งยาเคมีบำบัดและ ยามุ่งเป้า นอกจากนี้ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ขจัดยาออกจากร่างกาย...
แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ภิญญาดา นาราวงศ์, สุชาดา นิลบรรพต,อัมพรพรรณ ธีรานุตร, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Oct 01, 2019
แผลกดทับเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าแผลกดทับไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การเกิดแผลกดทับส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา...
ภาวะเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article หลิงหลิง สาลัง, ชิงชิง ฟูเจริญ | Jul 01, 2019
โรคหนังแข็ง (systemic sclerosis) พบได้น้อยในวัยเจริญพันธุ์ ผนวกกับปัจจัยด้านกายภาพอันเนื่องมาจาก ผิวหนังแข็ง พยาธิสภาพของอวัยวะภายในโดยเฉพาะพยาธิสภาพในปอด...
การวินิจฉัยและดูแลรักษาทันยุคโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับโรคอ้วน
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Apr 01, 2019
โรคอ้วนมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้นในประชากรทุกวัยทั่วโลกและคาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าความชุกอาจสูง มากกว่าร้อยละ 40 โรคอ้วนถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอีกโรคที่ทุกคนควรตระหนัก...
การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Apr 01, 2019
พาราไทรอยด์ฮอร์โมน (PTH) ถูกสร้างจากต่อมพาราไทรอยด์และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสมดุลแคลเซียมและ ฟอสเฟต ดังนั้นการตรวจวัดระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนจึงมีความจำเป็นในการวินิจฉัย การรักษา และการติดตามผู้ป่วย...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ