วารสาร/บทความ

อาการปวดข้อนิ้วมือแบบค่อยเป็นค่อยไปในผู้หญิงวัยกลางคน
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jan 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆ หายๆ มานาน ประมาณ 10 ปี มีอาการปวดและ ตึงข้อนิ้วมือส่วนปลายเป็นๆ หายๆ ตอนเช้าบางครั้งกำมือ ยาก...
Shortness of Breath in a Woman with Skin Lesions
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ อ.พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Jan 01, 2018
ผู้ป่วยหญิง อายุ 26 ปี มาด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้นมา 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อย เป็นมากขึ้นโดย เฉพาะเวลาออกแรง อาการเหนื่อยค่อยๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ มีอาการไอแห้งๆ ร่วมด้วย บางครั้งหายใจมีเสียงวี๊ด...
โรค linear IgA bullous dermatosis ที่เกิดจากยา vancomycin:รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, เจริญ ชุญหกาญจน์, สิทธิชัย คุณะวัฒนกุล, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2018
Linear IgA bullous dermatosis (LABD) เป็นโรคตุ่มน้ำที่มีความผิดปกติต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองที่พบได้น้อย สามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเกิดจากยา...
การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด
นิพนธ์ต้นฉบับ วทัญญู พาราพิบูลย์, เศรษฐนันท์ เศรษฐการุณย์, ชานนท์ งามถิ่น, กนกวรรณ พรหมพันใจ | Jan 01, 2018
Colistin ถูกใช้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาแนวปฏิบัติติดตามการใช้ยาขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา colistin...
การตายดี วิถีที่เลือกได้
บทความฟื้นฟูวิชาการ มัญชุมาส มัญจาวงษ์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Jan 01, 2018
ถึงแม้ว่าการตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนปรารถนาที่จะตายโดยปราศจาก ความทุกข์ทรมาน และ ตายดี ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล เนื่องจากความหมายของ การตายดี...
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ กฤต โกวิทางกูล, โสภณ ดำรงสุกิจ, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2018
ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ