วารสาร/บทความ

Multiple Painful Pustulonodules in a Febrile Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2018
ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีตุ่มตามตัวและใบหน้ามา 3 เดือน ยังไม่ได้ไปรักษาที่ไหน 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนโต มากขึ้น เจ็บ และมีไข้ บางจุดมีหนอง...
ปวดไหล่เรื้อรังในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคาบเกี่ยวกัน
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ ฐาปนีย์ ทิพรส, ชิงชิง ฟูเจริญ, พรรณทิพย์ ธรรมโรจน์ | Apr 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี อาชีพ รับราชการครู ภูมิลำเนา จ.สกลนคร โรคประจำตัว diffuse cutaneous systemic sclerosis ร่วมกับตรวจพบภาวะถุงลมอักเสบ (alveolitis)...
ภาวะตับอักเสบในผู้ป่วยอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา
นิพนธ์ต้นฉบับ แพทย์หญิงชณิตา อุณหพิพัฒพงศ์, นายแพทย์สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์, รศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริฐ, รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร | Apr 01, 2018
รายงานผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 26 ปี มาด้วยน้ำหนักลด 4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล โดยที่ผู้ป่วยเริ่มสนใจเรื่องรูปร่าง และพยายามลดน้ำหนักมา 6 ปี โดยการออกกำลังกาย จำกัดอาหาร...
ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วย โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม
นิพนธ์ต้นฉบับ กิตติกร ดวงกำ(1), ทวี ศิริวงศ์(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Apr 01, 2018
โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม (IgM nepropathy; IgMN) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่เป็น primary nephrotic syndrome (PNS) เนื่องจากการศึกษา IgMN ยังมีค่อนข้างน้อยทั้งในแง่อาการทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้...
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ผศ.พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล | Apr 01, 2018
ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การติดเชื้อ โรคไต วายเรื้อรัง...
การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส
บทความฟื้นฟูวิชาการ เอกลักษณ์ ลักขณาลิขิตกุล, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Apr 01, 2018
โรคไตเมมบรานัสเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคไตเนโฟรติกในวัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนชื่อฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์โพโดไซต์...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ