การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย

บทนำ: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือสัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับ Trigger tool of Institute of Healthcare Improvement (IHI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการกลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมายมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย เพิ่มอัตราการตายและก่อให้เกิดปัญหาการฟ้องร้อง ตามมา

วัตถุประสงค์: เพื่อทราบความชุกของผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมาย และหาปัจจัย ที่มีความเกี่ยวข้อง ณ ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย วิธีการศึกษา: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง เก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ศึกษาในผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีนครินทร ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนเพื่อนำมาวิเคราะห์หาความชุกและ วิเคราะห์หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมาย

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ศรีนครินทร์ ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จำนวนรวมทั้งสิ้น 40,548 ราย มีผู้ป่วยจำนวน 230 รายที่กลับมาตรวจรักษา ซ้ำโดยมิได้นัดหมายภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 0.6 และอัตราการกลับมาตรวจรักษาซ้ำโดยไม่ได้นัด หมายต่อเดือนอยู่ระหว่างร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 ปัจจัยด้านการแพทย์ที่เป็นสาเหตุของการกลับมาตรวจซ้ำโดยมิได้นัดหมาย ได้แก่ ความผิดพลาดในการซักประวัติร้อยละ 8.3 ความผิดพลาดในการตรวจร่างกายร้อยละ 8.3 ความผิดพลาดในการ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการร้อยละ 9.1 ความผิดพลาดในการรักษาโรคร้อยละ 18.3 และความผิดพลาดในการส่งปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางร้อยละ 10.0 นอกจากปัจจัยด้านการแพทย์แล้วมีปัจจัยด้านตัวโรคที่ทำให้ผู้ป่วยการกลับ มารักษาซ้ำร้อยละ 72.6 แพทย์เพิ่มพูนทักษะมีอัตราความผิดพลาดในการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.9, 10.6, 10.6 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำ โดยมิได้นัดหมาย ส่วนใหญ่ สามารถกลับบ้านได้ (ร้อยละ 77.4) อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยอีกร้อยละ 22.6 ที่ต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ หรือ ถูกทำหัตถการ เช่น ผ่าตัด ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร หรือ เจาะตรวจน้ำไขสันหลัง เป็นต้น แต่ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วย รายใดเสียชีวิตในโรงพยาบาล

สรุป: อัตราการกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วย ณ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ไม่อยู่ ในระดับสูง แต่พบว่าผู้ป่วย 1 ใน 5 คนต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ หรือถูกทำหัตถการ จึงถือว่าผู้ป่วยที่กลับ มารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ดังนั้น การป้องกันการกลับมารักษาซ้ำ โดยการแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำ ทั้งปัจจัยด้านตัวโรค ปัจจัยด้านผู้ป่วย และปัจจัยด้านการแพทย์จะเป็น วิธีที่ช่วยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้
1869
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1
Next ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย