ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

บทนำ: ตะขาบสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน พิษตะขาบมักก่อให้เกิด อาการเฉพาะที่ และยังสามารถทำให้เกิดอาการตามระบบอื่นๆ โดยในประเทศไทยมีรายงานพบอาการแพ้รุนแรงและ มีรายงานการเสียชีวิต ชนิดและความอันตรายของตะขาบอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้ในด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมการรับประทาน และลักษณะประชากร ซึ่งอาจ เป็นปัจจัยที่ทำให้ลักษณะของภาวะตะขาบกัดต่างจากการศึกษาในพื้นที่อื่น

วัตถุประสงค์การวิจัย: ศึกษาภาวะตะขาบกัดในผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ทราบข้อมูล ในด้านระบาดวิทยา อาการแสดง การรักษา และการตอบสนองต่อการรักษา

วัสดุและวิธีการศึกษา: วิจัยเชิงพรรณนา โดยศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะตะขาบกัด ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2557 โดย เก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย, เวลาและฤดูกาลที่ถูกกัด, อาการ, การรักษา และผลของการรักษา

ผลการวิจัย: ผู้ป่วยตะขาบกัดมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 209 รายในช่วง พ.ศ. 2552-2557 อายุเฉลี่ย 37.3 ปี กว่าครึ่งเป็นเพศหญิง พบอุบัติการณ์ตะขาบกัดมากที่สุดในช่วงเวลาเย็นถึงกลางคืน (18.00-6.00 น., ร้อยละ 75.6) และมีอุบัติการณ์สูงสุดในช่วงฤดูฝน บริเวณที่ถูกกัดมากที่สุด ได้แก่รยางค์ล่างร้อยละ 54.6 ผู้ป่วยทุกรายมีอาการเฉพาะที่ โดยอาการที่พบมาก ได้แก่ ปวด, บวม และผิวหนังแดง ส่วนอาการทั่วไปตามระบบ พบในผู้ป่วยร้อยละ 23.4 ภาวะที่พบบ่อยที่สุดคือความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.53 โดยเป็นภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต ร้อยละ 8.6 ผู้ป่วยร้อยละ 96.7 ได้รับการรักษาระงับปวด มีการให้ยาปฏิชีวนะร้อยละ 60 มีผู้เข้าอยู่รักษาในโรงพยาบาล ร้อยละ 3 จากภาวะติดเชื้อผิวหนัง ปวดรุนแรง และแอนาฟิแล็กซิส อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการเสียชีวิตในโรงพยาบาล

สรุป: อุบัติการณ์ตะขาบกัดเกิดมากที่สุดช่วงเดือนในฤดูฝน เวลาเย็นถึงกลางคืน และมักเกิดกับรยางค์ล่าง อาการ ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ ได้แก่ อาการปวด บวม แดง เป็นลักษณะเด่น อาการตามระบบพบได้ไม่บ่อยและไม่รุนแรง ควรให้การรักษาโดยพิจารณาตามการตอบสนองเป็นรายบุคคลเพื่อลดอัตราการกลับมารักษาซ้ำและนอนโรงพยาบาล
547
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
Next ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดพิษชนิดคุกคามต่อชีวิตจากยาเมโธเทรกเซท โดยการฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการใช้ยาลิวโคเวอรินขนาดสูง