การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor Stabilizer

ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทุพพลภาพ รวมถึงอัตราตายที่สูงขึ้น การรักษาหลักที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ การให้ยา กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและธาตุเหล็กเสริม อย่างไรก็ตามพบว่าการรักษาด้วยยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงยัง มีราคาแพงและมีใช้เฉพาะในรูปยาฉีดเท่านั้น นอกจากนี้การใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในขนาดสูงยังมีความ สัมพันธ์กับอัตราตายที่สูงขึ้นด้วย การศึกษาล่าสุดพบว่าการให้ธาตุเหล็กเสริมทางหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยัง ไม่ได้รับการล้างไตนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการติดเชื้อ hypoxia-inducible factor (HIF) เป็นโปรตีนสำคัญที่ควบคุมกระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงและเมแทบอลิซึมของธาตุเหล็ก HIF ถูกกระตุ้นได้ใน ภาวะขาดออกซิเจนและออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนอีริโทรโพอิตินที่ไต การพัฒนายาที่สามารถกระตุ้นการออก ฤทธิ์ของ HIF ได้ จึงน่าจะเป็นการรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งสามารถลดการใช้ยา กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและการให้ธาตุเหล็กเสริมได้
3488
Views
4
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์