ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี

วัตถุประสงค์: การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรักษา อตรัาและปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเกดิ ภาวะแทรกซ้อน ทางโลหิตวิทยาจากการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย Peg interfoeron (Peg IFN) ร่วมกับ ribavirin ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาย้อนหลังโดยการสืบค้นย้อนเวชระเบียนของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในแผนก อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2555 ที่ได้รับการรักษาด้วย Peg IFN ร่วมกับ ribavirin จนครบตามแนวทางการรักษา ผู้วิจัยจะทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการรักษา ผลการตรวจทางโลหิต วิทยา การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยา (ภาวะโลหิตจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ และภาวะเกร็ดเลือดต่ำ) และ ผลการรักษาโดยประเมินจากผลการตรวจ polymerase chain reaction ณ เวลาต่างๆ

ผลการศึกษา: มีผู้ป่วยจำนวน 61 รายเข้าในการศึกษา เป็นผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์ 1 ร้อยละ 32.8 สายพันธุ์ 3 ร้อยละ 57.4 และสายพันธุ์ 6 ร้อยละ 9.8 ผู้ป่วยร้อยละ 78.6 รักษาหายขาด โดยแยกเป็นสายพันธุ์ 1 ร้อยละ 69.2 สายพันธุ์ 3 และ 6 ร้อยละ 85.7 และ ร้อยละ 75.0 ตามลำดับ โดยไม่มีปัจจัยใดสัมพันธ์กับการหายขาดอย่างมีนัยสำคัญ พบผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาร้อยละ 57.4 แบ่งเป็น ภาวะโลหิตจางร้อยละ 49.2 ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ ร้อยละ 26.2 และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร้อยละ 14.8 พบว่าผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกบิลต่ำ จำนวนเกร็ดเลือดต่ำ ก่อนการรักษา มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ

สรุป: การรักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังด้วย Peg IFN ร่วมกับ ribavirin ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มีอัตรา การหายขาดร้อยละ 78.6 (ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 เท่ากับร้อยละ 67.9-89.3) พบผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนทาง โลหิตวิทยาระหว่างการรักษา ร้อยละ 57.4 โดยแบ่งเป็น ภาวะโลหิตจางร้อยละ 49.2 ภาวะเกร็ดเลือดต่ำร้อยละ 26.2 และภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำร้อยละ 14.8 โดยผู้ป่วยที่มีค่าฮีโมโกบิลต่ำ จำนวนเกร็ดเลือดต่ำก่อนการรักษามีความสัมพันธ์ กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ
325
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป
Next สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

Related articles