สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและเสียชีวิตเฉียบพลันเป็นอาการแสดงที่พบบ่อยของ โรคหัวใจ การศึกษาแบบย้อนหลังนี้ทำการทบทวนสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

วิธีวิจัย จากการทบทวนเวชระเบียนย้อนหลังของผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

ผลการวิจัย พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 252 ราย (เพศชายร้อยละ 70.6) อายุเฉลี่ย 57.5 ปี ผู้ป่วยร้อยละ 50 ไม่มีปัจจัยเสี่ยงของ การเสียชีวิตเฉียบพลันจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุด (ร้อยละ 67.9) สาเหตุรองลงมาได้แก่ กลุ่มอาการบรูกาดา (ร้อยละ 9.5) ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะแบบสั่นพริ้ว (ร้อยละ 6.7) สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการหรืออ่อนแรง (ร้อยละ 3.2) กลุ่มอาการคิวทีซียาวผิดปกติแต่ กำเนิด (ร้อยละ 2) โรคหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ (ร้อยละ 1.6) โรคกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างด้านขวาพิการจากพันธุกรรม (ร้อยละ 0.8) โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีหดตัว (ร้อยละ 0.4) โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (ร้อยละ 0.4) และ ความผิดปกติของสมดุลโปแตสเซียม (ร้อยละ 2.8) มีผู้ป่วย 12 ราย (ร้อยละ 4.8) ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุของภาวะหัวใจ หยุดเต้นเฉียบพลันได้หลังจากการสืบค้นตามมาตรฐาน การศึกษานี้มีผู้ป่วยที่รอดชีวิตร้อยละ 63.5

สรุปผล โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีอุดตันเฉียบพลันเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและการเสียชีวิตที่ พบมากที่สุดในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มอาการบรูกาดาเป็นสาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเต้น เฉียบพลันที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยที่มีโครงสร้างหัวใจปกติ
591
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี
Next ปฏิกิริยาจาริช-เฮิกซัยเมอร์

Related articles