การประเมินผลการมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กของ โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเด็กต้องมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉิน และหาแนวทางพัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วยโรคหืดในเด็กของโรงพยาบาลวาปีปทุม

วิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วยทุกรายที่มีอายุ <= 15 ปีที่มาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม HOSxP ของโรงพยาบาลวาปีปทุม

ผลการศึกษา : การมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวาปีปทุมของผู้ที่มีอายุ <= 15 ปีตลอดปีงบประมาณ 2557 พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่มาพ่นยาทั้งสิ้น 1,002 คน (1,650 ครั้ง) มีจำนวนเพศชาย:เพศหญิง 60:40 ร้อยละ 80 มีอายุในช่วง 0-5 ปี ผู้ป่วยที่มาพ่นยาขยายหลอดลมส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นหลอดลมอักเสบ ได้พ่นยาเพียง 1 ครั้ง และไม่ได้นัดมาพ่นยาต่อเนื่อง ส่วนยาที่ได้รับกลับบ้านในจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ที่มาพ่นยาทั้งหมดจะได้ยาฆ่าเชื้อและ ยาขยายหลอดลมกลับไป โดยไม่ได้ทบทวนดูว่าผู้ป่วยรายนั้นได้มาพ่นยากี่ครั้งแล้วในรอบปีนี้ จากข้อมูลมีผู้ป่วย 254 คน ที่ได้มาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉิน >= 2 ครั้งในครึ่งปีหลังหรือ >= 3 ครั้งใน 1 ปี ซึ่งในจำนวนนั้น มีผู้ป่วยถึง 138 คนที่ไม่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ ส่วนผู้ป่วยอีก 116 คนที่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์พบว่า 26 คนขาดการติดตามการ รักษา 38 คนได้รับยาต่อเนื่องแต่อายุน้อยกว่าห้าปี 9 คนได้ยาต่อเนื่องและอายุมากกว่าห้าปี ส่วนอีก 43 คนเริ่มมาพ่น ยาที่ห้องฉุกเฉินลดลงหลังจากได้เริ่มใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง

สรุป : จากการศึกษาพบว่ายังมีผู้ป่วยเด็กจำนวนมากที่ได้มาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉิน >= 2 ครั้ง ในครึ่งปีหลังหรือ >= 3 ครั้ง ใน 1 ปีแต่ยังไม่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ ส่วนผู้ที่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์แล้วยังมีบางส่วนขาดการติดตามต่อเนื่อง และส่วนที่ได้รับยาต่อเนื่องแต่ยังหอบมักเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เนื่องจากประสิทธิภาพในการดูแลและการใช้ยาอาจ ยังไม่ดีพอ การใช้ aerochamber ช่วยในการพ่นยาในเด็กเล็ก การวินิจฉัยรวดเร็วและถูกต้อง การติดตามดูแลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพจึงเป็นแนวทางดำเนินการเพื่อลดปัญหาเหล่านี้
1297
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Next ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้เฉียบพลันและปวดข้อ

Related articles