ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

บทนำ: โรคหืดจัดเป็นโรคที่พบบ่อยประเทศไทย แต่ปรากฏว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้า ห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่งว่าการรักษาโรคหืดในสถานบริการในประเทศไทยยังห่างไกล มาตรฐาน ทั้งที่มีแนวทางการรักษาโรคหืดโดยสมาคมอุรเวชช์ใช้อย่างแพร่หลายมาหลายปี ในโรงพยาบาลสิรินธร พบผู้ป่วยมีที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง คลินิกโรคหืดอย่างง่าย (Easy asthma clinic, EAC) เพื่อพัฒนาการรักษาโรคหืดให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของการจัดตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่าย ในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วิธีการศึกษา: เชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง ศึกษาผู้ป่วยทุกคนที่ลงทะเบียนในคลินิกโรคหืด โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และติดตามการรักษาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ข้อมูลที่ศึกษาประกอบด้วยอัตราการมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน อัตราการเข้านอนในโรงพยาบาล ระดับการควบคุมโรคหืด และปัญหาของการรักษาโรคหืด อธิบายตัวแปรกลุ่มด้วยสถิติร้อยละและการคำนวณหาความสัมพันธ์ทางสถิติ โดยใช้ Chi-Square test

ผลการศึกษา: จำนวนผู้ป่วยที่ศึกษา 174 ราย เป็นผู้ชาย 75 ราย ผู้หญิง 99 ราย พบว่าก่อนเข้ารับการรักษาในคลินิก โรคหืด มีผู้ป่วยมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 57.5 หลังเข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืด มีผู้ป่วยมาพ่นยาที่ห้องฉุกเฉิน ลดลงเป็นร้อยละ 14.4 (P < 0.05) และก่อนเข้ารบั การรักษาในคิลนิกโรคหืดมีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหืดกำเริบร้อยละ 23.6 หลังเข้ารับการรักษาในคลินิกโรคหืด มีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหืดกำเริบลดลงเป็นร้อยละ 5.7 (P < 0.05) ในการประเมินระดับการควบคุมอาการโรคหืด พบว่าหลังเข้าคลินิกโรคหืดกลุ่มควบคุมอาการได้ (controlled) และกลุ่มควบคุมอาการได้บางส่วน (partly controlled) เพิ่มมากขึ้น กลุ่มควบคุมอาการไม่ได้ (uncontrolled) ลดลง (P < 0.05) ในผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อนที่จะเข้ามารักษาในคลินิกโรคหืด 80 ราย ศึกษาปัญหาของ การรักษาโรคหืดที่ผ่านมา พบว่าหลังจัดตั้งคลินิกโรคหืดปัญหาของการรักษาโรคหืดลดลง (P < 0.05)

สรุป: การจัดตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่าย ในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่นทำให้การรักษาโรคหืดมีประสิทธิภาพ มากขึ้น
1362
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ไวรัสซิกา
Next การประเมินผลการมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กของ โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557