วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ: Editorials

     เนื่องจากทางวารสารได้จัดทำเว็บไซท์ของวารสาร คือ www.kkujm.com โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ของวารสารหรือวารสารฉบับย้อนหลังได้จากเวบไซด์ดังกล่าว การส่งบทความมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งมาได้ทาง เว็บไซท์โดยตรง การอ่านบทความต่างๆ สามารถดูบทคัดย่อได้ แต่หากจะทำการดาวน์โหลดบทความทั้งฉบับ จำเป็นต้องสมัคร สมาชิกก่อนถึงจะสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ครับ จึงอยาก ให้ท่านผู้อ่านสมัครสมาชิก เนื่องจากในอนาคตทางวารสาร จะพิมพ์วารสารออกมาเป็นรูปเล่มน้อยลงและจะจัดส่งเฉพาะ สมาชิก สถาบันการศึกษาหรือห้องสมุดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้ทาง วารสารมีรายได้ในการนำมาบริหารจัดการในการตีพิมพ์วารสาร แต่ละฉบับครับ รายละเอียดการสมัครสมาชิกสามารถศึกษาได้ จากเวบไซท์หรือในเล่มวารสารได้ครับ
     วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจได้แก่

  • การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็น ยาต้านพิษ ปัจจุบันพบว่าการให้ไขมันในรูปอิมัลชันทาง หลอดเลือดดำใช้เป็นยาต้านพิษในการรักษาผู้ป่วยที่ได้ รับพิษจากยากลุ่มยาชาเฉพาะที่มีการเต้นของหัวใจ ผิดปกติร่วมด้วยได้ โดยให้ในขนาด 1.5 มิลลิลิตร/ กิโลกรัม ทางหลอดเลือดดำภายใน 1 นาที และตามด้วย 0.25 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที โดยควรให้ต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 นาทีหลงั ความดันโลหติ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
  • เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก เป็นกลุ่ม อาการที่ที่ตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลใน น้ำไขสันหลัง อย่างน้อยร้อยละ 10 ของเม็ดเลือดขาว ทั้งหมด สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากการติดเชื้อพยาธิ ได้แก่ Angiostrongylus cantonensis และ Gnathostoma spinegerum จากการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ทำให้เกิด อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบและเกิดอาการปวดศีรษะได้
  • ไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะ ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยมักมี อาการแสดงไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง ปัจจุบันยัง ไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนที่จำเพาะต่อโรค ปัญหาที่ สำคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากพบความผิดปกติในทารก ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อมีกะโหลกศีรษะเล็ก
  • ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรคหืดจัดเป็นโรคที่พบบ่อยแต่ปรากฏ ว่าประเทศไทยยังมีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจนต้องเข้า ห้องฉุกเฉินและนอนโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่ง บ่งว่าการรักษาโรคหืดในสถานบริการในประเทศไทยยัง ห่างไกลมาตรฐาน การจัดตั้งคลินิกโรคหืดอย่างง่าย จะช่วยการรักษาโรคหืดมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  • การประเมินผลการมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้อง ฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557 จากการศึกษา พบว่ายังมีผู้ป่วยเด็กจำนวนมากที่ได้มาพ่นยาขยาย หลอดลมที่ห้องฉุกเฉิน แต่ยังไม่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์ ส่วนผู้ท่ได้รับยาพ่นสเตียรอยด์แล้วยังมีบางส่วนขาดการ ติดตามต่อเนื่องและส่วนที่ได้รับยาต่อเนื่องแต่ยังหอบมัก เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี การใช้ aerochamber ช่วยในการพ่นยาในเด็กเล็ก การวินิจฉัยรวดเร็วและ ถูกต้อง การติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทาง ดำเนินการที่สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้
  • Glomerulonephritis Presenting During Pregnancy with Super Morbid Obesity การตั้งครรภ์ ในผู้ป่วยที่มี preexisting glomerulonephritis ผลกระทบจะมีต่อทั้งมารดาและทารก การทำ kidney biopsy ในหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง ควรพิจารณา ประโยชน์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การรักษาโรคและ การเลือกใช้ยาต้องพิจารณาผลของยาและการรักษานั้น มีผลต่อมารดาและทารกหรือไม่

วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ ทุกสาขาวิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการ นำเสนอและตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียด วิธีการเขียนต้นฉบับได้ในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมี ข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ
1523
Views
59
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด