ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน

ความรู้พื้นฐาน: ผิวหนังเป็นลักษณะทางคลินิกเด่นของโรคหนังแข็ง พยาธิสภาพที่ไตโดยเฉพาะภาวะไตวิกฤต เป็น พยาธิสภาพของอวัยวะภายในที่พบในโรคหนังแข็งที่มีความรุนแรงสูงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตในโรคหนังแข็ง อย่างไรก็ตามสาเหตุและลักษณะทางคลินิกของภาวะไตวายเฉียบพลันยังไม่เคยมีการรายงานในประเทศไทย

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาสาเหตุ และลักษณะทางคลินิกของภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหนังแข็งในประเทศไทย

วิธีการ: เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบย้อนหลังในผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่รับการรักษาในคลินิกโรคหนังแข็ง และหรือ รับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.1996 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.2002 คำจำกัดความของภาวะไตวายเฉียบพลันคือ มีการเพิ่มขึ้นของระดับครีเอตินีน ในเลือด มากกว่า 1.4 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ผลการศึกษา: เวชระเบียนผู้ป่วยโรคหนังแข็งจ??ำนวน 214 คนได้รับการทบทวน ในจำนวนนี้พบผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย เฉียบพลันจำนวน 30 คน ในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.14 ต่อ 1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ได้รับ การจำแนกว่าเป็นโรคหนังแข็งชนิดหนังแข็งกระจาย ค่ากลางของระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยจนเกิดภาวะไตวาย เฉียบพลันอยู่ที่ 10 เดือน (ช่วงอินเตอร์ควอไทล์ 2-33) และร้อยละ 73 เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันภายใน 2 ปีหลังจาก เริ่มแสดงอาการของโรคหนังแข็ง ปัจจัยที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้แก่ อาการท้องเสียเฉียบพลัน (12 คน) ติดเชื้อรุนแรง (6 คน) หัวใจล้มเหลว (2 คน) ได้รับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (1 คน) และไม่ทราบ สาเหตุ (6 คน) ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันมีอัลบูมินในปัสสาวะ ภาวะซีด ได้รับยาเพรดนิโซโลน ในขนาดตั้งแต่ 15 มิลลิกรัม/วันขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูง และเกล็ดเลือดต่ำ ร้อยละ 83.3, 50, 47.7, 33.3 และ 20 ตามลำดับ และพบมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะไตวายเฉียบพลันอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001, <0.001, 0.03, <0.001 และ <0.001 ตามลำดับ) ผู้ป่วย 12 คนมีลักษณะทางคลินิกที่เข้าได้กับภาวะไตวิกฤต ผู้ป่วย 1 ใน 12 คน (ร้อยละ 8.3) มีการทำงาน ของไตดีขึ้นหลังได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มยับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน คอนเวิร์ทติง ผู้ป่วย 6 คนมีความจำเป็นต้องได้ รับการล้างไตทางหน้าท้องหรือฟอกเลือด ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันเสียชีวิต 10 คน (ร้อยละ 33.3) จากสาเหตุ ไตวาย (6 คน) ติดเชื้อรุนแรง (3 คน) และหัวใจล้มเหลว (1 คน)

สรุป: ผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยส่วนใหญ่เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันภายใน 2 ปีแรกของโรค ท้องเสียเฉียบพลันเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันบ่อยที่สุด ภาวะความดันโลหิตสูง ซีด เกล็ดเลือดต่ำ ตรวจพบอัลบูมินในปัสสาวะ และการได้รับยาสเตอรอยด์ ในขนาดปานกลางขึ้นไปเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วย โรคหนังแข็ง ราวหนึ่งในสามของผู้ป่วยเสียชีวิตแม้ว่าจะได้รับการรักษาแบบประคับประคองและการรักษาทดแทนไต
477
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง
Next โรคเกรฟกับอาการแสดงหลายระบบที่พบได้ยาก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย