โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็ม

บทคัดย่อ

     ภาวะไตอักเสบรุนแรงเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มี การพยากรณ์โรคที่ดีในระยะยาว บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยลางคนที่ไม่มีโรคประจำตัวและมาพบแพทย์ด้วยอาการ ไตวายรุนแรงร่วมกับตรวจพบเม็ดเลือดแดงและโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ผลการเจาะตรวจชิ้นเนื้อไตพบการบาดเจ็บ อย่างรุนแรงของโกลเมอรูลัสร่วมกับมีเครสเซนท์ นอกจากนี้ยังพบพังผืดทั่วไปในไต การตรวจโดยใช้เทคนิคของ อิมมูโนฟลูออเรสเซนต์พบการย้อมติดอิมมูโนโกลบูลินชนิดจีแบบแนวตรงที่จีบีเอ็มร่วมกับผลการตรวจเลือดพบแอนติบอดี ต่อจีบีเอ็ม ดังนั้นจึงยืนยันการวินิจฉัยโรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็ม ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานด้วย วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองและยาเมทิลเพรดนิโซโลนทางเส้นเลือดดำ หลังจากนั้นจึงได้รับยาเพรดนิโซโลนขนาดสูง ร่วมกับยาไซโคลฟอสฟาไมด์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ป่วยรายนี้จะได้รับการรักษาด้วยการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองและ ยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง แต่ผู้ป่วยยังคงไม่ตอบสนองต่อการรักษาและจำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดต่อไป

กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ธนชัย แสนลัง(2), สักการ สังฆมานนท์(3)
(1)สาขาวิชาโรคไต, (2)แพทย์ใช้ทุนอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ (3)ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
1265
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจกับอัตราการตายในผู้ป่วยกล้ามเนือ้หัวใจใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment ยกตัวซึ่งได้รับการรักษาด้วย primary PCI จากฐานข้อมูล STEMI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Next Acid-Base and Electrolyte Teaching Case: Malignant Hypercalcemia Secondary to a Hepatocellular Carcinoma

Related articles