ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูน ขยายหลอดเลือดหัวใจกับอัตราการตายในผู้ป่วยกล้ามเนือ้หัวใจใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment ยกตัวซึ่งได้รับการรักษาด้วย primary PCI จากฐานข้อมูล STEMI ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ


บทนำ: ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST-segment ยกตัวส่งผลสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวที่นานที่สุดซึ่งยอมรับได้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด

วัตถุประสงค์: เพื่อหาระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจที่นานที่สุดซึ่งไม่ส่งผลต่ออัตราการตาย

ผู้ป่วยและวิธีการศึกษา: ศึกษาจากฐานข้อมูล ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) ศูนย์หัวใจ สิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รวมรวมข้อมูลอาการแสดงทางคลินิก ลักษณะพื้นฐาน ปัจจัยเสี่ยง การรักษาใน โรงพยาบาล ภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ และ การเสียชีวิตในระยะแรกในผู้ป่วย STEMI จากวันที่ 1 มกราคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผลการศึกษา: จากผู้ป่วย 330 ราย พบระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือด หัวใจเฉลี่ย 540 นาที พบอัตราการตายร้อยละ 7 (23/330) ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจระหว่างผู้ป่วยที่รอดชีวิ ตและผู้ป่วยที่เสียชีวิต(ค่าเฉลี่ย 533.7 นาทีและ 620.4 นาทีตามลำดับ, p = 0.354) และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของ อัตราการตายระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจเมื่อแบ่งออกเป็นกลุ่มละ 3 ชั่วโมงถัดกันไป

สรุป: ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอกจนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือด หัวใจสามารถรอได้กระทั่ง 24 ชั่วโมง เนื่องจากไม่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิต

บูรพา ปุสธรรม, ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
648
Views
1
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่
Next โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็ม