ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลม ประเภท LAMA ชนิดสูดพ่นสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บทคัดย่อ

     แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามควสมเข้าใจข้าใจที่เพิ่มมาก ขึ้น โดยเนื้อหาหลักในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงบทบาทของยาขยายหลอดลมประเภท long-acting muscarinic antagonists (LAMA) ชนิดใหม่ หรือ glycopyrronium bromide ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ยาขยายหลอดลม ชนิดใหม่นี้ใช้เพียงหนึ่งครั้งต่อวัน และสามารถออกฤทธิ์ได้เร็ว ซึ่งการเข้าใจข้อมูลของ LAMA ชนิดใหม่นี้ จะยังผลให้ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้รับการรักษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม

วัชรา บุญสวัสดิ์
หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
968
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่