วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับเราพบกันเป็นฉบับที่ 3 แล้วนะครับสำหรับ วารสารภายใต้ชื่อใหม่ KKUJM ช่วงนี้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นใน ประเทศเราบ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายและการเสียชีวิต ของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ทางการกำลัง สอบสวนหาคนร้ายอยู่ เราในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่ง คงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบมีสิ่งผิดปกติหรือน่าสงสัย ควรต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดครับ เพื่อประเทศของ เรา “Stronger Together” ครับ

วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้มี บทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนเคยได้แก่

  - ยาละลายลิ่มเลือดแบบใหม่ และการเลือกใช้อย่าง เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  - การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
  - การใช้ calcimimetics ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาว ะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิ
  - ลักษณะทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างหลอด เลือดดำ Internal jugular และหลอดเลือดแดง Common carotid ในผู้ป่วยที่ไตวายของโรงพยาบาลเลย
  : ศึกษาโดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง
  - ความคลาดเคลื่อนทางยา ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรง พยาบาลศรีนครินทร์
  - โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยอายุน้อยจากยาลดความ อ้วนไซบูทรามีน
  - Kidney Biopsy Teaching Case: Non-Diabetic Glomerular Disease in Diabetic Patient
  - Image challenge ที่น่าสนใจในผู้ป่วย 2 ราย
     ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีบริการการบำบัดด้วย ออกซิเจนแรงดันสูงแลว้ หากแพทย์ท่านใดมีผู้ป่วยตามข้อบ่งชี้ที่อาจรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล สามารถส่งมาที่นี่ได้พบ กับอาจารย์ อรรจนี ได้เลยครับ ส่วนสัมมนาผลตรวจทางห้อง ปฏิบัติการในฉบับนี้เป็น kidney biopsy teaching case: non-diabetic glomerular disease in diabetic patient ซึ่งน่าสนใจมีรูปสีประกอบ และน่าจะมีประโยชน์มากสำหรับ อายุรแพทย์ทั่วไป แพทย์โรคไตและพยาธิแพทย์ ทำให้เรา สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้องมากขึ้นครับ นอกจากนี้ ในเล่มยังมีบทความการใช้ calcimimetics ในผู้ป่วยโรคไต เรื้อรังที่มีภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิ เช่น calcium-sensing receptor (CaSR) ที่ใช้ในทางคลินิกใน ปัจจุบันคือยา cinacalcet สามารถลดระดับฮอร์โมนพารา ไทรอยด์ ได้โดยการเพิ่มความไวของ CaSR ที่ต่อมพารา ไทรอยด์ต่อแคลเซียมที่อยู่นอกเซลล์ และบทความแนวทาง การเลือกใช้ยาละลายลิ่มเลือดแบบใหม่ อย่างเหมาะสมใน การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ แพทย์ที่ดูแลรักษา จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการออกฤทธิ์ของ ยา มีความรู้ถึงประสิทธิ์ภาพและความปลอดภัยของยา เพื่อ ที่จะเลือกใช้ยาได้เกิดประโยชน์สูงสุด และอีกหลายบทความ ที่น่าสนใจ เชิญท่านเลือกอ่านและศึกษาได้ตามอัธยาศัยครับ

     วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ทุก สาขาวิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการนำ เสนอและตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียด วิธีการเขียนต้นฉบับได้ในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมี ข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กอง บรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ
1305
Views
39
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด