การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

บทนำ การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบไม่ได้วางแผนมีค่าใช้จ่ายที่สูงและทำให้เกิดผลลัพธ์การรักษาไม่ดี ดังนั้นจึงมีการจัด ตั้งคลินิกวางแผนล้างไตแบบเบ็ดเสร็จโดยทีมสหวิชาชีพขึ้นเพื่อป้องกันการเริ่มล้างไตช่องท้องแบบไม่ได้วางแผน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดตั้งคลินิกวางแผนล้างไตในการเพิ่มอัตราการเริ่มล้างไตช่องท้องแบบ วางแผน

วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาติดตามไปข้างหน้าเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ 5 ที่เริ่มล้างไต ช่องท้องในโครงการพีดีเฟริสในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาช่วง 18 เดือน เปรียบเทียบอัตราการเริ่มล้างไตช่องท้อง แบบวางแผนในช่วงก่อนและหลังจัดตั้งคลินิกวางแผนล้างไต

ผลการศึกษา ผู้ป่วย 155 รายติดตามในคลินิกไตเสื่อมเรื้อรัง (ช่วงก่อนจัดตั้งคลินิก) และผู้ป่วย 29 รายติดตามในคลินิก วางแผนล้างไต (ช่วงหลังจัดตั้งคลินิก) ในช่วงก่อนพบอัตราการเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ร้อยละ 58 เปรียบเทียบ กับช่วงหลัง พบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82.7 การติดตามในคลินิกวางแผนล้างไตลดความเสี่ยงต่อการเริ่มล้างไตช่องท้อง แบบไม่ได้วางแผนลงได้คิดเป็นความเสี่ยงสัมพันธ์ 0.41 (95%CI 0.18-0.93, p=0.01) ในกลุ่มเริ่มล้างไตช่องท้องแบบ ไม่ได้วางแผน ผู้ป่วยใช้สายฟอกเลือดรวมเวลาเฉลี่ย 30 วัน มีค่ามัธยฐานของการฟอกเลือดชั่วคราว 7 ครั้งก่อนเริ่มล้าง ไตช่องท้อง

สรุป คลินิกวางแผนล้างไตแบบเบ็ดเสร็จโดยทีมสหวิชาชีพเพิ่มการเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผนได้ในบริบทของ โรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิภายใต้นโยบายพีดีเฟริส
30
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต
Next ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2