วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน เผลอไม่นานวารสาร KKUJM ได้ดำเนินมาเกือบ 5 ปีแล้วครับ เรามีเจตนารมณ์ ที่จะเป็น สื่อกลางในการให้ความรู้ทางอายุรศาสตร์แก่แพทย์ทุกสาขา จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมเวบไซท์ของเรา นอกจากนี้ ยังอยากเชิญชวนให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขา ที่มีบทความที่น่าสนใจ ส่งเข้ามาตีพิมพ์ โดยวารสารของเราเป็น peer reviewed journal จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน โดยสามารถส่งบทความมาได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งศึกษารายละเอียดได้จากท้ายวารสารหรือในเวบไซท์ของเรา ครับ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจดังนี้

  • อาจารย์บูรพาและคณะ และคณะได้ศึกษาความสามารถ ของค่าความเร็วการรั่วของลิ้นหัวใจไตรคัสพิดในการ พยากรณ์ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรค หนังแข็ง เพื่อประเมินความสามารถในการคัดกรองภาวะ ความดันหลอดเลือดปอดสูงด้วยการวัดความเร็วการรั่ว ของลิ้นหัวใจไตรคัสพิดในผู้ป่วยตรวจคัดกรอง 406 ราย และได้รับการตรวจสวนหัวใจข้างขวา 99 ราย ผลการ ศึกษาพบว่าความสามารถของค่าความเร็วการรั่วของ ลิ้นหัวใจไตรคัสพิดต่อการพยากรณ์ภาวะความดัน หลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็งมีความเพียงพอ และการตรวจบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และค่าความเร็วการรั่วของลิ้นหัวใจไตรคัดพิดเพื่อ คัดกรองภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงควรได้รับ การสนับสนุนต่อไป
  • อาจารย์อภิชาติและคณะ ได้เขียนบทความก้าวหน้าทาง วิชาการเรื่อง โรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาลและ โรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ ใน บทความได้กล่าวถึงการวินิจฉัยโรค ลักษณะทางคลินิก และความผิดปกติภาพถ่ายรังสีทรวงอก โดยก่อนเริ่มการ รักษาแนะนำส่งตรวจเสมหะจากการไอหรือเสมหะที่ดูด ผ่านทางท่อช่วยหายใจมากกว่าสิ่งส่งตรวจจากการส่อง กล้องหลอดลม จากนั้นควรเริ่มการรักษาด้วยยา ปฏิชีวนะโดยอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาของเชื้อก่อ โรคที่พบบ่อย ผลเสมหะย้อมสีแกรม รวมถึงความไวของ เชื้อต่อยาปฏิชีวนะในแต่ละโรงพยาบาลและควรปรับ การรักษาตามผลเพาะเชื้อและความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะจากเสมหะที่ส่งตรวจ โดยให้ยาปฏิชีวนะนาน 7 วันหรือพิจารณาใช้ระดับของโปรแคลซิโทนินเป็น แนวทางในการกำหนดระยะเวลาร่วมด้วย
  • อาจารย์กิตติ์รวี ได้เขียนบทความเรื่องยาโทลแวปแทน สำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น ซึ่งเป็น โรคที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในผู้ใหญ่ การศึกษาหลายการศึกษายืนยันประสิทธิภาพของ โทลแวปแทนในการชะลอการลดลงของอัตราการกรอง ของไตและขยายผลไปถึงผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิด พันธุกรรมเด่นที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 และ 4 ด้วย ล่าสุดองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติ ให้โทลแวปแทนเป็นยาชนิดแรกที่ช่วยชะลอการเสื่อม ของไตในผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น อย่างไรก็ตามผลกระทบของโทลแวปแทนในด้านการ ชะลอการล้างไต การรักษาอาการแสดงนอกไต และการ ลดอัตราตายนั้นยังต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมที่มีการ ติดตามผู้ป่วยในระยะยาวต่อไป
  • อาจารย์หลิงหลิงและคณะได้เขียนบทความภาวะ เจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์ในโรคหนังแข็ง ซึ่งพบได้น้อย พบว่าโรคหนังแข็งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสร้าง ฮอร์โมนและ folliculogenesis โดยตรง ดังนั้นผู้ป่วย จึงสามารถมีบุตรได้เอง และส่วนใหญ่สามารถดำเนินการ ตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอดบุตรจะเหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์ ปกติทั่วไป แต่ผู้ป่วยโรคหนังแข็งชนิดหนังแข็งกระจาย อย่างรุนแรง ที่มีอาการกำเริบขณะตั้งครรภ์มีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์สูง ผู้ป่วยเหล่านี้จึงควร ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิด โอกาสเกิดภาวะ แทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ รวมทั้งผลของการตั้งครรภ์ ต่อโรคหนังแข็ง และควรได้รับการดูแลเช่นเดียวกับ ผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง

      หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสารหรือร่วมส่งบทความ ต่างๆ สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับ

กองบรรณาธิการ

935
Views
49
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

Related articles

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด