แผลกดทับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต

แผลกดทับเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในผู้ป่วยวิกฤต แม้ว่าแผลกดทับไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย แต่การเกิดแผลกดทับส่งผลให้มีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมา ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ การเกิดแผลกดทับเชื่อว่าส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ ดังนั้นการเกิดแผลกดทับในโรงพยาบาลจึงใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในด้านคุณภาพการดูแลรักษาในหอผู้ป่วย ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤตขึ้นกับหลายปัจจัยซึ่งมีความซับซ้อนสามารถแบ่งได้เป็น ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยง และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับ รวมไปถึงการป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยวิกฤต เช่น แบบประเมินบราเดน บราเดน (อัลบูมิน) คับบินและแจ็คสัน แคลคูเลท ดูลาส และ คอมฮอน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือดังกล่าวยังมีข้อจำกัดในผู้ป่วย การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับจึงยังต้องอาศัยลักษณะทางคลินิกร่วมด้วยเป็นสำคัญ บทความนี้ได้สรุปเกี่ยวกับอุบัติการณ์ ประเภท พยาธิกำเนิด ปัจจัยเสี่ยง เครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับที่จำเพาะในผู้ป่วยวิกฤต แนวทางในการป้องกัน และวิธีการรักษาแผลกดทับ
23
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ