วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ: Editorials

     กว่าวารสารฉบับนี้จะออกผู้อ่านคงจะได้ร่วมชื่นชม พิธีพระบรมราชาภิเษกของในหลวงรัชกาลที่ 10 ของเรา ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทยเรา ซึ่งทางรัฐบาลจัดได้ยิ่งใหญ่และ สมพระเกียรติจริงๆ ครับ นอกจากนี้ก็น่าจะทราบแล้วว่าใคร จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทย ก็เป็นเรื่อง น่ายินดีของประเทศไทยอีกเรื่องนะครบั ในฉบับนี้มี้บทความ ที่น่าสนใจดังนี้

  • แพทย์หญิงกมลรัตน์ และคณะได้ศึกษาปัจจัยที่มี ผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรค เรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง เนื่องจากความ ไม่ร่วมมือในการใช้ยา เป็นปัญหาที่พบบ่อยใน ผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ประโยชน์จากการใช้ยา ลดลง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ระดับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุ และปัจจัย ที่สัมพันธ์กับระดับความร่วมมือในการใช้ยา โดยใช้ แบบสอบถาม Morisky Medication Adherence Scale 8 ในการประเมินระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม พ.ศ.2562 มีผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 130 คน พบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนมีระดับ ความร่วมมือในการใช้ยาปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อ ระดับความร่วมมือในการใช้ยา ได้แก่ สถานภาพ สมรส โรคประจำตัว ระยะเวลาที่ใช้ยา ความถี่ในการ ใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และ ความสม่ำเสมอในการมาติดตามการรักษา
  • อาจารย์แพทย์หญิง ไพลิน ได้เขียนบทความก้าวหน้า ทางวิชาการเรื่อง acute fibrinous and organizing pneumonia ได้กล่าวถึงการวินิจฉัยแยกโรค การดำเนินโรคของโรค ชนิดและความรุนแรงของโรค รวมถึงการรักษาไว้อย่างน่าสนใจ
  • อาจารย์นายแพทย์กิตติ์รวี ได้เขียนบทความฟื้นฟู วิชาการเรื่อง การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง ในระยะเวลาหลายสิบปี ที่ผ่านมามีการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พารา ไทรอยด์ฮอร์โมนจำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือรุ่นที่ 2 หรือเรียกอีก ชื่อหนึ่งว่าการตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมน แบบสมบูรณ์ (intact PTH) ซึ่งนอกจากจะตรวจวัด พาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วยัง ตรวจวัดชิ้นส่วนของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่อาจจะ ออกฤทธิ์ต้านกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนด้วยเรียกว่า non-(1-84) PTH fragments หรือ amino-terminal truncated PTH fragments ได้อีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ ฮอร์โมนที่มีความแม่นย จึงมีความสำคัญในการ ช่วยประเมินผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้อย่างถูกต้อง
  • อาจารย์แพทย์หญิงพรรณธิพา ได้เขียนบทความ เกี่ยวกับ การวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคไตอักเสบที่ สัมพันธ์กับโรคอ้วน ไตเป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากโรคอ้วนเป็นทั้งสาเหตุของโรคไตเรื้อรังและ เป็นปัจจัยสคัญในการทำให้ไตเสื่อมจนเข้าสู่ระยะ สุดท้าย พบว่าโรคไตที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนมีหลาย ประการ เช่น ไตอักเสบ นิ่ว มะเร็งไต และโรคไต เรื้อรังที่เกิดจากกลุ่มอาการทางเมแทบอลิก เป็นต้น ดังนั้นแพทย์ควรมีความรู้ความสามารถในประเมิน ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งในเวชปฏิบัติได้ ในบทความ นี้จึงทบทวนความรู้ของโรคไตอักเสบที่สัมพันธ์กับ โรคอ้วน โดยจะกล่าวถึงกลไกพยาธิกำเนิด อาการ และอาการแสดงทางคลินิก การวินิจฉัยและผลทาง พยาธิวิทยารวมทั้งแนวทางการดูแลผู้ป่วย

      นอกจากนี้ยังเคสศึกษาที่น่าสนใจได้แก่ อะแคนโทสิสนิก- ริแคนที่เกิดจากกลุ่มอาการนีโอพสาติกของมะเร็งกระเพาะ อาหาร และ image challenge ด้วยครับ หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสารหรือร่วมส่งบทความต่างๆ สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ

1237
Views
52
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด