ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ที่มา: โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเพิ่มสูงขึ้น การเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคไตจากเบาหวาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวาน

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงความชุกและปัจจัยสัมพันธ์การเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยแบบ cross-sectional study ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2561

ผลการศึกษา: รวบรวมผู้ป่วย 436 คนใน 1 ปีพบความชุกของการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียร้อยละ 46 ปัจจัยที่ สัมพันธ์กับการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียได้แก่ดัชนีมวลกายที่มากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อเมตร2 (adjusted odd ratio (AOR) 1.57, 95% CI 1.02-2.42) โรคความดันโลหิตสูง (AOR 2.34, 95% CI 1.25-4.39) ค่าการท??ำงาน ของไตที่น้อยกว่า 60 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ1.73เมตร2 (AOR 3.04, 95% CI 1.77-5.25) การได้รับยาเบาหวานชนิด รับประทาน (AOR 0.3, 95% CI 0.1-0.91) ระดับไขมันโคเลสเตอรอลรวมที่มากกว่าหรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (AOR1.92, 95% CI 1.23-2.99)

สรุป: ความชุกของการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คือร้อยละ 46 และพบว่าความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรีย
44
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การเริ่มล้างไตช่องท้องแบบวางแผน ด้วยคลินิกวางแผนล้างไต : ประสบการณ์จาก โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
Next Nail Changes in Systemic Diseases