ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง

บทนำ: ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจะมีโรคร่วมหลายโรค จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับยาหลายขนาน ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ประโยชน์จากการใช้ยาลดลง และสัมพันธ์กับการเกิด ผลลัพธ์ทางคลินิกที่ไม่ดีหลายประการ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินระดับความร่วมมือในการใช้ยาในผู้สูงอายุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความร่วมมือในการใช้ยา

วิธีการศึกษา: การศึกษานี้เป็นการศึกษาภาคตัดขวางในผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคเรื้อรังที่รับการรักษาที่ห้องตรวจ ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลดงหลวงวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีมผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยตามแบบสอบถาม ซึ่งเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการใช้ยา และใช้แบบสอบถาม Morisky Medication Adherence Scale 8 (MMAS8) ในการ ประเมินความร่วมมือในการใช้ยา

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเข้าการศึกษาทั้งหมด 130 คน ค่ามัธยฐานของอายุเท่ากับ 69 ปี คะแนนความร่วมมือในการใช้ยา อยู่ในระดับปานกลาง (ค่ามัธยฐานเท่ากับ 7) ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาสูงได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด/ โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (adjusted odds ratio (AOR) 10.1) ระยะเวลาในการใช้ยา 1-5 ปี และ 10 ปี (AOR 7.8 และ 10.1 ตามลำดับ) ผู้ที่มาตรวจตามนัดสม่ำเสมอ (AOR 5.7) การใช้ยา 1-2 ครั้งต่อวัน (AOR 4.2) และสถานภาพ สมรสโสด/หม้าย/หย่าร้าง (AOR 2.6) ส่วนผู้ที่เคยเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาพบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อความไม่ร่วม มือในการใช้ยา (AOR 0.2)

สรุป: ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในชุมชนมีระดับความร่วมมือในการใช้ยาปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความร่วมมือใน การใช้ยา ได้แก่ สถานภาพสมรส โรคประจำตัว ระยะเวลาที่ใช้ยา ความถี่ในการใช้ยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา และความสม่ำเสมอในการมาติดตามการรักษา

167
Views
0
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev อะแคนโทสิสนิกริแคนที่เกิดจากกลุ่มอาการ พารานีโอพสาติกของมะเร็งกระเพาะอาหาร : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
Next Linear Brownish Skin Lesion on Forehead in a Young Male Patient