วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

     สวัสดีครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4 ของปี ซึ่ง ครบรอบของการจัดทำวารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น มาได้ครบ 4 ปีพอดี ทางคณะผู้จัดทำต้อง ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเขียนบทความที่ น่าสนใจส่งมา ขอบคุณกองบรรณาธิการทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัยที่กรุณาช่วยอ่านและให้ความเห็น แก้ไขทุกๆ บทความที่ส่งไป และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ช่วยกันทำให้วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกเป็นรูปเล่มไดทั้นเวลาทุกครั้ง ซึ่งทางคณะผู้จัดทำหวังว่า จะได้รับความร่วมมือต่อเนื่องในปีถัดๆ ไปครับ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจดังนี้ครับ
  • อาจารย์แพรว ได้เขียนแนวเวชปฏิบัติทางคลินิก ล่าสุดในการดูแลผู้ใหญ่ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยความดัน โลหิตสูงและสร้างมาตรฐานในการรักษาให้ สอดคล้องกันทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อนและลดอัตราการตาย จากภาวะความดันโลหิตสูง แต่เนื่องจากความ หลากหลายของกลุ่มประชากรทำให้เกิดความ แตกต่างกันของคำแนะนำซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ จำเป็นต้องทราบเพื่อนำไปปรับใช้ในทางคลินิกให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
  • อาจารย์กิตติ์รวี ได้เขียนถึง ภาวะอะไดนามิกโบนดิซิส ในโรคไตเรื้อรัง ซึ่งเป็นความผิดปกติของกระดูก รูปแบบหนึ่งที่พบร่วมกับความผิดปกติของสมดุล แร่ธาตุและกระดูกในโรคไตเรื้อรัง กลไกหลักของ การเกิดอะไดนามิกโบนดิซิส คือ การที่กระดูก ตอบสนองต่อพาราไทรอยด์ฮอร์โมนลดลงและ การยับยั้งการหลั่งพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมาก จนเกินไป พบว่าภาวะนี้มีความสัมพันธ์กับการเพิ่ม ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแคลเซียมเกาะในผนังหลอดเลือด ภาวะกระดูกหัก และการเพิ่มขึ้นของ อัตราตายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • อาจารย์ ประภัสสร ได้เขียนถึงความก้าวหน้าในการ รักษาโรคเกาต์ในแง่มุมต่างๆ ทั้งการรักษาโดยการ ไม่ใช้ยาและการรักษาโดยการใช้ยาทั้งชนิดเก่าและ ใหม่ เพื่อควบคุมให้ได้ตามเป้าหมาย อันนำมา ซึ่งแนวทางใหม่ในการรักษาโรคเกาต์
  • อาจารย์วทัญญูและคณะ ได้ศึกษาผลสำเร็จและ ภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายล้างไตช่องท้องใน ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน 80 ราย พบว่าอัตราการใส่ สายล้างไตช่องท้องสำเร็จร้อยละ 96.2 อัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อน เกี่ยวกับสายล้างไต ร้อยละ 10.6 (3 ราย น้ำยาล้างไตไหลไม่ออก 3 รายมีการรั่วของ น้ำยาล้างไต และ 2 รายมีเลือดออก) และมีอัตราการ เกิดปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับสายล้างไตในผู้ป่วยไต วายเฉียบพลัน เพียงร้อยละ 1.3 อัตราการติดเชื้อ ช่องท้อง ร้อยละ 12 ได้ข้อสรุปว่าการใส่สายล้างไต ช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันมีความปลอดภัย และอัตราสำเร็จสูง อายุรแพทย์โรคไตสามารถใส่ได้ เองโดยวิธีข้างเตียง
     สำหรับผู้อ่านท่านใดหากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือ ข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และ หากต้องการติดตามวารสาร สมัครสมาชิก ร่วมส่งบทความ หรือ คำแนะนำในการเขียนบทความรวมถึงวิธีการเขียน เอกสารอ้างอิง สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ ได้ครับ

กองบรรณาธิการ
130
Views
9
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
Next

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด