การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศช่วยปรับปรุงการสั่งจ่ายยาในประเทศไทยหรือไม่:การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ภูมิหลัง: การสั่งจ่ายยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย และอาจส่งผลให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลายประการต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินความชุกของการสั่งจ่ายยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุ ยาที่ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้อย่างระมัดระวัง ในผู้สูงอายุที่สั่งจ่ายตามเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2558 และเปรียบเทียบแนวโน้มของใบสั่งยา ดังกล่าวในแต่ละปี

วิธีการศึกษา: ใบสั่งยาทั้งหมดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในปี พ.ศ. 2558-2560 ได้ถูกทบทวนโดยใช้ฐานข้อมูล จากระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประเทศไทย เกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2558 ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองการสั่งยาที่ไม่เหมาะสม ตัวแปรทั้งหมดถูกสรุปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและนำเสนอ ในรูปแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา: อายุเฉลี่ยของประชากรที่ศึกษาอยู่ที่ 70?2.51 ปี และร้อยละ 55.21 เป็นเพศหญิง ความชุกของการสั่ง จ่ายยาที่ไม่เหมาะสมในผู้ป่วยสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 2.17 (45,177 จาก 2,079,489 ใบสั่งยา) และสัดส่วนโดยรวมของ การสั่งจ่ายยาที่ไม่เหมาะสมต่อปีลดลง ยกเว้นยากลุ่ม anti-cholinergic ซึ่งยา cyproheptadine เป็นยาที่สั่งจ่ายบ่อย ที่สุด (ร้อยละ 48.9)

สรุป: ความชุกการสั่งจ่ายยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุตามเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2558 เท่ากับ ร้อยละ 2.17 และมีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ยกเว้นยากลุ่ม anti-cholinergic โดยเฉพาะยา cyproheptadine แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2558 น่ามีส่วนช่วยลดการสั่งจ่าย ยาที่ไม่เหมาะสมในผู้สูงอายุ จึงแนะนำให้ใช้เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการสั่งจ่ายยาในผู้สูงอายุ
319
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
Next Painless Ulcer on the Upper Lip