วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีปีใหม่พุทธศักราช 2561 ครับ วารสาร KKUJM ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ขอบคุณสำหรับผู้นิพนธ์ทุกท่านในปีที่ผ่านมา สำหรับการส่งบทความมาตีพิมพ์ทั้งในและนอกสถาบัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทางกองบรรณาธิการต้องการอย่างมาก เพราะหากไม่มีบทความส่งเข้ามาก็ยากที่วารสารจะอยู่ต่อไป ได้ จึงอยากเชิญชวนให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ทุกสาขา หากมีบทความที่น่าสนใจในทุกๆ คอลัมน์ ทางวารสารยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ หากจะส่งมาเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารของเรา ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจดังนี้ครับ

  • อาจารย์มัญชุมาสและอาจารย์ปณิตา ได้เขียน เรื่อง การตายดี วิถีที่เลือกได้ ไว้อย่างน่าสนใจครับ การตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล แนวคิดเรื่องการตายดีได้ เกิดขึ้นมาหลายปีและมีการปรับเปลี่ยนตามค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ของแต่ละสังคม การเข้าใจถึง ความหมายของ การตายดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดเพื่อการปรับปรุงการ ดูแลผู้ป่วยและมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วย มากขึ้นเพื่อให้เกิด การตายดี อย่างแท้จริง
  • อาจารย์สิทธิชัยได้เขียนบทความ เกี่ยวกับยา lesinurad เป็นยาชนิดใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคเกาต์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มยาขับเกลือยูเรตออกทางปัสสาวะ กลไกการออกฤทธิ์คือการยับยั้งการดูดกลับของเกลือ ยูเรตของโปรตีนขนส่ง urate anion transporter 1 (URAT1) และ organic anion transporter 4(OAT4) ที่หลอดฝอยไตส่วนต้น โดยสามารถเพิ่มการ ใช้ lesinurad ควบคู่กับยากลุ่มยับยั้งการสร้างเกลือ ยูเรตในกรณีที่ผลการรักษายังไม่บรรลุเป้าหมาย
  • อาจารย์วทัญญูจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติ ติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา colistin พบว่าหากปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการ ติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด จะสามารถลดการเกิด พิษต่อไตและการล้างไตในผู้ป่วยที่ได้ยา colistin ลดลงเหลือร้อยละ 31.2 และ 4.4 ตามลำดับ
  • อาจารย์กิตติ์รวีและคณะ ได้เขียนบทความความ ผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุรา เรื้อรังไว้อย่างละเอียด ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดความผิดปกติของ อิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรด-ด่างที่พบได้บ่อยใน ผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรังและแนวทางในการรักษา

     นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นๆ ได้แก่ รายงานผู้ป่วย และ image challenge ที่น่าสนใจอีกด้วยครับ หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กอง บรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสาร สมัครสมาชิก ร่วมส่งบทความต่างๆ หรือ คำแนะนำในการเขียนบทความ รวมถึงวิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง สามารถดูและส่งผ่าน ทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับ ขอบคุณครับ

กองบรรณาธิการ

1192
Views
54
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 4
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด