ยาเบาหวานชนิดใหม่และผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

สาเหตุการเสียชีวิตที่พบมากที่สุดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คือโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ข้อมูลจากการศึกษาโดย การควบคุมระดับน้ำตาลอย่างเข้มงวดรวมถึงข้อมูลการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในอดีตกลับไม่พบหลักฐานสนับสนุน ว่าสามารถช่วยลดอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ล่าสุดได้มีออกแบบการศึกษาเพื่อประเมินผลของยาเบาหวาน ชนิดใหม่ที่มีต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ เรียกว่า cardiovascular outcome trial ผลการศึกษาพบว่า ยาเบาหวานชนิดใหม่บางชนิดสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงอัตราตายได้ ซึ่งเป็นผลมาจาก การออกฤทธ์ที่หัวใจโดยตรงหรือการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัว ความดันโลหิต หรือไขมันในเลือด เป็นต้น ยาแต่ละชนิดมีผลต่อการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไป การเลือกใช้ยาเบาหวานเพื่อหวังผลลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงควรพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงและโรคร่วมของ ผู้ป่วยแต่ละรายเป็นสำคัญนอกเหนือจากการพิจารณาแค่ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลเพียงอย่างเดียว
1258
Views
16
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ

Related articles