วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับ เวลาผ่านไปเร็วมาก KKUJM ฉบับนี้เป็นฉบับ สุดท้ายของปีนี้แล้วครับ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโรคเบาหวานที่เป็นโรคที่พบบ่อยมาก อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าโรคนี้มีภาวะแทรกซ้อนในหลาย ระบบของร่างกาย โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อหัวใจและ หลอดเลือดและไต ในปัจจุบันมียาใหม่ออกมาหลายชนิดและ พบว่ายาบางชนิดช่วยชะลอการเสื่อมของไตและลดอัตรา การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงอัตราตายได้ ซึ่ง อาจารย์สุรณัฐและอาจารย์กิตติ์รวี ได้เขียนและทบทวนไว้ อย่างน่าสนใจและน่าติดตามครับ

  • อาจารย์ สุรณัฐได้เขียนบทความ ยาเบาหวานชนิด ใหม่และผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้มี ออกแบบการศึกษาเพื่อประเมินผลของยาเบาหวาน ชนิดใหม่ที่มีต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย เฉพาะ (cardiovascular outcome trial) ผลการ ศึกษาพบว่ายาเบาหวานชนิดใหม่บางชนิดสามารถ ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดรวม ถึงอัตราตายได้ อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ยา เบาหวานเพื่อหวังผลลดการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดจึงควรพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยงและโรค ร่วมของผู้ป่วยแต่ละรายเป็นสำคัญนอกเหนือจาก การพิจารณาแค่ประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาล เพียงอย่างเดียว
  • อาจารย์ กิตติ์รวีได้เขียนบทความ บทบาทของ ยากลุ่ม Sodium–Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ โดยการยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่หลอดไต ฝอยส่วนต้น จากการศึกษาพบว่ายาอาจจะช่วย ชะลอการเสื่อมของไต ยา empagliflozin ซึ่งเป็นยา ในกลุ่ม SGLT2 inhibitor นั้นแสดงให้เห็นว่าสามารถ ลดอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและการ ชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ มีโรคหัวใจหลอดเลือด
  • Dry powder inhaler (DPI) ยาชนิดสูดเป็นหนึ่งรูป แบบของในยาที่ใช้ในการรักษาของโรคปอดอุดกั้น เรื้อรัง ประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นกับอัตราเร็ว สูงสุดในการสูดของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสูงอายุมักจะมี ความสามารถในสูดไม่เพียงพอ อาจารย์ ไพลินและ คณะ ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุด ในการสูดยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง ว่าสัมพันธ์กับคะแนนความเหนื่อยและค่าคะแนน สถานะสุขภาพหรือไม่โดยใช้แบบประเมิน mMRC (Modified British Medical Research Council) และแบบประเมิน CAT (COPD assessment test) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า อายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์ กับค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ในผู้ป่วยสูงอายุสามารถสร้างค่าอัตราเร็วสูงสุดใน การสูดได้มากกว่าค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดขั้นต่ำ ของ DPI แต่ละชนิดได้ จึงไม่พบว่าอัตราเร็วสูงสุดใน การสูดมีความสัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วย
  • นอกจากนี้ยังมีบทความอื่นๆ และ image challenge ที่น่าสนใจอีกด้วยครับ

     หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณา ส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ และหากต้องการชมวารสารหรือ ร่วมส่งบทความต่างๆ สามารถดูและส่งผ่านทางเวบไซท์ www.kkujm.com ได้ครับจักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ

1309
Views
48
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 3
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด