การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด

บทนำ: Colistin ถูกใช้เพิ่มขึ้นนำไปสู่การเกิดพิษต่อไตเพิ่มขึ้น จึงพัฒนาแนวปฏิบัติติดตามการใช้ยาขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แนวทางปฏิบัติติดตามการใช้ยาในการลดการเกิดพิษต่อไตจากยา colistin

วิธีการศึกษา: เทียบช่วงก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติ ในผู้ป่วยที่ได้ colistin ทางหลอดเลือดดำ หอผู้ป่วย อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาช่วง 18 เดือน เก็บข้อมูลการเกิดพิษต่อไตในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยา การล้างไต ความเหมาะสมในการปรับขนาดยาตามการทำงานไต และการติดตามค่าการทำงานไตระหว่างได้รับยา เปรียบเทียบระหว่างช่วงก่อนและหลังการใช้แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยา

ผลการศึกษา: ผู้ป่วย 453 ราย แบ่งเป็นช่วงก่อนการใช้แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยา 248 ราย และช่วงหลังการใช้ แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยา 205 ราย ช่วงก่อนพบการเกิดพิษต่อไต และการล้างไต ร้อยละ 41.5 และ 16.6 เปรียบเทียบกับช่วงหลัง พบลดลงเหลือร้อยละ 31.2 และ 4.4 ตามลำดับการใช้แนวทางปฏิบัติลดความเสี่ยงต่อการเกิด พิษต่อไตและการล้างไตลงได้คิดเป็นความเสี่ยงสัมพันธ์ 0.75 (95%CI 0.58-0.96) และ 0.26 (95%CI 0.13-0.53) ความ เหมาะสมของการปรับขนาดยาตามการทำงานไต และการติดตามค่าการทำงานไตระหว่างได้ยาสูงขึ้นหลังใช้แนวทางปฏิบัติ

สรุป: แนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด ลดการเกิดพิษต่อไต และการล้างไตในผู้ป่วยที่ได้ยา colistin
1040
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การตายดี วิถีที่เลือกได้
Next โรค linear IgA bullous dermatosis ที่เกิดจากยา vancomycin:รายงานผู้ป่วย 1 ราย