การตายดี วิถีที่เลือกได้

ถึงแม้ว่าการตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนปรารถนาที่จะตายโดยปราศจาก ความทุกข์ทรมาน และ ตายดี ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล เนื่องจากความหมายของ การตายดีค่อนข้างเป็นนามธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แนวคิดเรื่องการตายดีได้เกิดขึ้นมาหลายปีและ มีการปรับเปลี่ยนตามค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ของแต่ละสังคม มุมมองทั้งเชิงกายภาพ จิตใจ อารมณ์ และ สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิด การตายดี ดังนั้น การเข้าใจถึงความหมายของ การตายดี ในแง่มุม ของผู้ป่วย ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง อย่างไรก็ตามรูปแบบการดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตควรขึ้นกับแต่ละเชื้อชาติ บทความนี้สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดเพื่อการปรับปรุง การดูแลผู้ป่วยและมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยมากขึ้นเพื่อให้เกิด การตายดี อย่างแท้จริง
934
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง
Next การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด

Related articles