ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดโดยวัดจากเครื่อง In-Check Dial® กับค่าคะแนน mMRC (Modified British Medical Research Council) และ CAT (COPD Assessment Test) ในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บทนำ: Dry Powder Inhaler (DPI) เป็นรูปแบบหนึ่งของอุปกรณ์ยาสูดที่ใช้ในการรักษาของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นกับอัตราเร็วสูงสุดในการสูด (peak inspiratory flow) ของผู้ป่วย ในผู้ป่วยสูงอายุมัก จะมีความสามารถในสูดไม่เพียงพอ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดใน การสูดยาของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับค่าคะแนนความเหนื่อยและค่าคะแนนสถานะสุขภาพโดยใช้แบบ ประเมิน mMRC (Modified British Medical Research Council) และแบบประเมิน CAT (COPD Assessment Test)

วัสดุและวิธีการ: เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งโดยศึกษาในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิก โรคทางเดินหายใจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2559 โดยคัดผู้ป่วยโรคปอด อุดกั้นเรื้อรังที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี และใช้ยาสูดชนิด DPI (Accuhaler ® หรือ Turbuhaler ®) โดยในการ ศึกษานี้ใช้เครื่อง In-Check Dial ® เป็นเครื่องมือวัดอัตราเร็วสูงสุดในการสูด ซึ่งสามารถสร้างแรงเสียดทานเลียนแบบ แรงต้านทานภายในของยาสูด DPI ชนิดต่างๆได้ โดยจะวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วสูงสุดในการสูดกับ ค่าคะแนน mMRC และ CAT

ผลการวิจัย: ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการศึกษานี้มีจำนวน 49 ราย ค่ามัธยฐานของอายุคือ 70 ปี มีผู้ป่วยที่ใช้ Accuhaler ® 33 รายและใช้ Turbuhaler ® 16 ราย ค่าเฉลี่ยของอัตราเร็วสูงสุดในการสูดในกลุ่ม Accuhaler ® และ Turbuhaler ® คือ 99.6 ลิตรต่อนาที และ 86 ลิตรต่อนาทีตามลำดับ จากการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราเร็วสูงสุดใน การสูดและ mMRC score (r= 0.03, p= 0 .84) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดกับค่าคะแนน CAT (r= -0.01, p= 0.93) นอกจากนี้ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูด ระหว่างผู้ป่วยที่มีอาการมากกับผู้ป่วยที่มีอาการน้อยภายใต้การใช้จุดตัด mMRC ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 2 (p= 0.88, 95%CI;-10.1 to 11.2) และ CAT ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 10 (p= 0.55, 95%CI;-13.6 to 7.3) ทั้งนี้พบว่าอายุที่มากขึ้น มีความสัมพันธ์กับค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดที่ลดลง (r= -0.44, p= 0.01)

สรุป: อายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดที่ลดลง อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยสูงอายุสามารถสร้างค่า อัตราเร็วสูงสุดในการสูดได้มากกว่าค่าอัตราเร็วสูงสุดในการสูดขั้นต่ำของ DPI แต่ละชนิดได้ จึงไม่พบว่าอัตราเร็วสูงสุด ในการสูดมีความสัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วย
807
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
Next A Woman Presenting with Bone Pain and Constipation