สมดุลของฟอสฟอรัสและแนวทางการหาสาเหตุภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ

ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการทำงานภายในเซลล์ สมดุลของฟอสฟอรัสในร่างกายขึ้น กับปัจจัย 3 ส่วน ได้แก่ การบริโภคและการดูดซึมที่ระบบทางเดินอาหาร การกระจายตัวของฟอสฟอรัสระหว่างพลาสมา และภายในเซลล์ และการขับฟอสฟอรัสทางไต ภายใต้การทำงานร่วมกันของกระดูก ลำไส้ และไตผ่านการควบคุมของ วิตามินดี ฮอร์โมนพาราไทรอยด์ และ fibroblast growth factor 23 แนวทางการสืบค้นหาสาเหตุของภาวะฟอสเฟต ในเลือดต่ำแบ่งได้เป็น 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ การบริโภคและการดูดซึมที่ระบบทางเดินอาหารลดลง การเคลื่อนที่ของ ฟอสฟอรัสจากนอกเซลล์เข้าในเซลล์ และเพิ่มการขับ P ทางไต ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำส่งผลทำให้เซลล์ขาดพลังงาน และ Red cell 2,3 diphosphoglycerate ต่ำ ทำให้ความสามารถจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงสูงและปล่อยออกซิเจน ต่อเซลล์ลดลง ดังนั้นอาการและอาการแสดงหลักของภาวะภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำจึงเกิดจากเซลล์ขาดพลังงานและ เซลล์ได้รับออกซิเจนลดลง การหลักรักษาคือการให้ฟอสฟอรัสทดแทนโดยกับระดับความรุนแรงและอาการที่เกิดขึ้น ร่วมกับหาสาเหตุเพื่อรักษาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
6382
Views
17
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ยาเบาหวานชนิดใหม่และผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
Next บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน

Related articles