การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส

โรคไตเมมบรานัสเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคไตเนโฟรติกในวัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) มีออโตแอนติบอดีต่อแอนติเจนชื่อฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์ซึ่งอยู่บนเซลล์โพโดไซต์ ในขณะที่โรคไตเมมบรานัสชนิดทุติยภูมิจะตรวจไม่พบแอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีการวินิจฉัยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิทำได้โดยการตรวจแอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในเลือดและ/หรือฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติเจนในโกลเมอรูลัสที่ได้จากการเจาะชิ้นเนื้อไตการตรวจแอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีมีความไว (ร้อยละ 70-80) และความจำเพาะสูง (มากกว่าร้อยละ 90) ในการวินิจฉัยโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิการตรวจเหล่านี้มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการติดตามการรักษาโรคไตเมมบรานัสชนิดปฐมภูมิรวมถึงผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตด้วย
253
Views
6
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
Next ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

Related articles