สาเหตุของภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานเกิดจากความผิดปกติทางด้านเมแทบอลิซึมและสารอาหารในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งมี ความสัมพันธ์กับอัตราป่วยและอัตราตายที่สูงขึ้น ภาวะขาดโปรตีนและพลังงานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 เป็นต้นไปและมีความเสี่ยงรวมถึงความรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อโรคไตเรื้อรังดำเนินไปมากขึ้น การคัดกรองและการประเมินภาวะโภชนาการสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใดมีความเสี่ยงหรือมีภาวะ ทุพโภชนาการเกิดขึ้นแล้ว กลไกการเกิดภาวะขาดโปรตีนและพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ เช่น การรับประทานอาหารไม่เพียงพอ ความผิดปกติทางด้านเมแทบอลิซึมและต่อมไร้ท่อจากภาวะยูรีเมีย การอักเสบใน ร่างกาย โรคร่วม และกระบวนการฟอกเลือด เป็นต้น ดังนั้นการฟอกเลือดอย่างเพียงพอ การรักษาภาวะที่มีการอักเสบ อย่างทันท่วงที การให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสม และการรักษาภาวะเลือดเป็นกรด จึงเป็นแนวทางในการ ป้องกันและรักษาภาวะขาดโปรตีนและพลังงานในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้
1992
Views
4
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor
Next การติดเชื้อ Ralstonia mannitolilytica ในผู้ป่วยลำไส้สั้นและได้รับสารอาหาร ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง